برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1318 100 1

murderous

/ˈmɜːrdərəs/ /ˈmɜːdərəs/

معنی: سبع، کشنده، خونین، خون اشام، قاتل وار
معانی دیگر: وحشیانه، شنیع، سبعانه، قادر به یا گناهکار به یا درصدد قتل، جنایت بار، مرگبار، (عامیانه) بسیار دشوار یا ناخوشایند یا خطرناک و غیره

واژه murderous در جمله های نمونه

1. a murderous act
عمل وحشیانه

2. a murderous attack
حمله‌ی به قصد کشت

3. the murderous look of the drunken prisoner
نگاه جنایت‌بار زندانی مست

4. the final exams were murderous
امتحانات نهایی کشنده بود.

5. I have no idea who this murderous fiend may be.
[ترجمه ترگمان]من هیچ ایده‌ای ندارم که این شیطان قاتل کیه
[ترجمه گوگل]من هیچ نظری ندارم که این خائن مرگبار ممکن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. This murderous lunatic could kill them both without a second thought.
[ترجمه ترگمان]این دیوانه قاتل می‌توانست هر دو را بدون فکر دوم بکشد
[ترجمه گوگل]این فرشته مرگبار می تواند هر دو را بدون فکر دوم بکشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. There was a murderous light in his eyes.
[ترجمه ترگمان]در چشمانش برق مرگباری دیده می‌شد
[ترجمه گوگل]نور چشمانداز در چشم او وجود داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر ...

مترادف murderous

سبع (صفت)
fierce , brute , wild , savage , ferocious , atrocious , lupine , murderous , rapacious , truculent
کشنده (صفت)
attractive , fatal , murderous , deadly , mortal , pernicious
خونین (صفت)
sanguinary , sanguineous , murderous , blooded , bloody , gory , internecine , blood-red , slaughterous
خون اشام (صفت)
carnal , sanguinary , bloodthirsty , murderous , blood-minded , tigerish , butcherly , cannibalish , slaughterous
قاتل وار (صفت)
murderous

معنی کلمه murderous به انگلیسی

murderous
• homicidal, of murder, of slaughter; very unpleasant, troublesome (colloquial)
• someone who is murderous is likely to murder someone and may already be guilty of such a crime.
• a murderous attack or other action results in the death of many people.
murderous attack
• deadly attack, attack made with the intention to kill
murderous fire
• fire which causes death, fire which causes casualties
murderous look
• hateful look, eyes full of hate

murderous را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی murderous
کلمه : murderous
املای فارسی : موردروس
اشتباه تایپی : ئعقیثقخعس
عکس murderous : در گوگل

آیا معنی murderous مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )