برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1285 100 1

nonetheless

/ˌnənðəˈles/ /ˌnʌnðəˈles/

معنی: با اینحال، بااین وجود، با اینحال
معانی دیگر: معهذا، به هرحال

بررسی کلمه nonetheless

قید ( adverb )
• : تعریف: despite the foregoing; still; nevertheless.
مشابه: all the same, nevertheless, still

- Although short, he was nonetheless considered one of the most valuable players on the basketball team.
[ترجمه ترگمان] با این وجود، با این وجود، او به عنوان یکی از ارزشمندترین بازیکنان تیم بسکتبال در نظر گرفته شد
[ترجمه گوگل] با وجود اینکه کوتاه بود اما با این حال یکی از با ارزش ترین بازیکنان تیم بسکتبال بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- She knew her father would not agree, but she begged him nonetheless.
[ترجمه ترگمان] می‌دانست که پدرش موافق نیست، اما با این حال از او تمنا می‌کرد
[ترجمه گوگل] او می دانست که پدرش موافقت نمی کند، اما او همیشگی او را امتحان کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه nonetheless در جمله های نمونه

1. Though he's fool, I like him nonetheless.
[ترجمه ترگمان]با وجود این که او احمق است، با این وجود او را دوست دارم
[ترجمه گوگل]اگرچه او احمق است، اما من او را دوست دارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The region was extremely beautiful. Nonetheless Gerard could not imagine spending the rest of his life there.
[ترجمه ترگمان]منطقه بسیار زیبا بود با این وجود، جرارد نمی‌توانست بقیه عمرش را در آنجا سپری کند
[ترجمه گوگل]این منطقه بسیار زیبا بود با این وجود جرارد نمیتوانست تصور کند که بقیه زندگی اش را در آنجا صرف کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. There are serious problems in our country. Nonetheless, we feel this is a good time to return.
[ترجمه ترگمان]مشکلات جدی در کشور ما وجود دارد با این وجود، ما احساس می‌کنیم که این زمان خوبی برای بازگشت است
[ترجمه گوگل]در کشور ما مشکلات جدی وجود دارد با این وجود، ما احساس می کنیم این زمان خوبی برای بازگشت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. There was still a long way to go. Nonetheless, some progress had been made.
...

مترادف nonetheless

با اینحال (قید)
yet , nevertheless , nonetheless
بااین وجود (قید)
nonetheless
با اینحال (حرف ربط)
nevertheless , nonetheless

معنی کلمه nonetheless به انگلیسی

nonetheless
• however, nevertheless
• nonetheless means in spite of what has just been said; a formal word.

nonetheless را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهین لطیفی
با وجود اینکه
فواد بهشتی
باز، هنوز، ضمنا
سورنا شهرکی
علی رغم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی nonetheless
کلمه : nonetheless
املای فارسی : ننتهلس
اشتباه تایپی : دخدثفاثمثسس
عکس nonetheless : در گوگل

آیا معنی nonetheless مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )