برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

of a lifetime

of a lifetime را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
تکرار نشدنی
:the holiday/ experience/ chance etc. of a lifetime
the best holiday/ experience/ chance etc. that you will ever have
such as does not occur more than once in a person's life

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی of a lifetime مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )