برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1286 100 1

outlandish

/aʊˈtlændɪʃ/ /aʊtˈlændɪʃ/

معنی: عجیب و غریب، بیگانه وار

بررسی کلمه outlandish

صفت ( adjective )
مشتقات: outlandishly (adv.), outlandishness (n.)
• : تعریف: strikingly unusual, odd, or bizarre.
مترادف: bizarre, fantastic, outrageous
متضاد: conservative, ordinary
مشابه: camp, curious, eccentric, odd, offbeat, outr�, peculiar, queer, romantic, singular, strange, surreal, unconventional, uncouth, unusual, weird, wild

- How can she wear that outlandish hat to a business meeting?
[ترجمه ترگمان] چطور می تونه اون کلاه عجیب و غریب رو به یه جلسه تجاری بزنه؟
[ترجمه گوگل] چگونه می تواند آن کلاه غریب را به یک جلسه کسب و کار بپوشاند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- His ideas seemed outlandish at the time.
[ترجمه ترگمان] افکارش در آن زمان عجیب و غریب به نظر می‌رسید
[ترجمه گوگل] ایده های او در آن زمان بی نظیر به نظر می رسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه outlandish در جمله های نمونه

1. he always wears outlandish clothes
او همیشه لباس‌های عجیب و غریبی می‌پوشد.

2. Grass's novels are peopled with outlandish characters: grotesques, clowns, scarecrows, dwarfs.
[ترجمه ترگمان]رمان‌ها پر از شخصیت‌های عجیب و غریب هستند: grotesques، دلقک‌ها، scarecrows، dwarfs
[ترجمه گوگل]رمان های عامیانه با شخصیت های غریب، grotesques، clowns، scarecrows، کوتوله ها زندگی می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He wore an outlandish outfit of pink pants and green sneakers.
[ترجمه ترگمان]او لباس عجیب و غریبی پوشیده بود از شلوار صورتی و کفش‌های سبز سبز
[ترجمه گوگل]او لباس عجیب و غریب از شلوار های صورتی و کتانی های سبز پوشانده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Her views on children are rather outlandish.
[ترجمه ترگمان]عقاید او درباره بچه‌ها نسبتا عجیب و غریب است
[ترجمه گوگل]دیدگاه های او در مورد کودکان بی تفاوت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. As the show progressed, it got ever more outlandish.
...

مترادف outlandish

عجیب و غریب (صفت)
quizzical , exotic , odd , freakish , rum , peculiar , queer , outlandish , oddball , rococo , screwy , unearthly
بیگانه وار (صفت)
outlandish

معنی کلمه outlandish به انگلیسی

outlandish
• strange; unusual; alien
• something that is outlandish, is very unusual or strange; used showing disapproval.

outlandish را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فواد بهشتی
شگفت آور، نامانوس
علی ماشا اله زاده
)آدم)دور از انتظار،دور از ذهن،غیر منتظره

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی outlandish
کلمه : outlandish
املای فارسی : اوتلندیش
اشتباه تایپی : خعفمشدیهسا
عکس outlandish : در گوگل

آیا معنی outlandish مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )