انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 987 100 1

outlier

تلفظ outlier
تلفظ outlier به آمریکایی/ˈaʊtlaɪər/ تلفظ outlier به انگلیسی/ˈaʊtlaɪə/

کسی که دور از دیگران یا شهر یا محل کار خود زندگی می کند، دورزی، کنار افتاده، طرد شده، مطرود، واخورده، منزوی، انزواطلب، جدایی خواه، بخش مجزا، چیزجدا، شخص غیر مقیم

بررسی کلمه outlier

اسم ( noun )
• : تعریف: any person or thing that exists beyond its ordinary place or beyond a larger group or mass of which it is a part.

واژه outlier در جمله های نمونه

1. Excluding the few outliers, we can calculate the square root of the average squared error over all subjects for each repetition.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]صرف‌نظر از معدود موارد پرت، ما می‌توانیم ریشه دوم خطای مربع متوسط بر روی همه سوژه‌ها برای هر تکرار را محاسبه کنیم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به غیر از چندین غلط، می توانیم ریشه مربع خطای مربع متوسط ​​را برای همه موضوعات برای هر تکرار محاسبه کنیم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. In this paper, a research on the outlier mining method for time series data is undertaken.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در این مقاله تحقیقی بر روی روش استخراج outlier برای داده‌های سری زمانی انجام شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در این مقاله، یک روش تحقیق در مورد معادله بیرونی برای داده های سری زمانی انجام شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. The outlier details page contains the customer records that are flagged as outliers, which belong to the profession selected in the main report page.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]صفحه جزییات outlier شامل سوابق مشتری است که به عنوان outliers علامت‌گذاری شده‌اند، که به حرفه انتخاب‌شده در صفحه گزارش اصلی تعلق دارند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]صفحه جزئیات خروجی حاوی سوابق مشتری است که به عنوان ناپیوسته پرچم گذاری شده اند که متعلق به حرفه ای است که در صفحه گزارش اصلی انتخاب شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Gladwell has some interesting theories on what outlier.
ترجمه کاربر [ترجمه یک دوست] گلدول نظریات جالبی درباره مفهوم واژه استثنائیها دارد
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]گلدول نظریات جالبی در مورد این برون هشته دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]گدادول برخی از نظریه های جالبی را در مورد آنچه بی نظیر می داند دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Outlier testing is a statistical procedure for identifying from an array those data that are extreme.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تست Outlier یک روش آماری برای شناسایی مجموعه‌ای از داده‌ها است که بسیار شدید هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تست Outlier یک روش آماری برای شناسایی از یک آرایه است که داده هایی که شدید هستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. An kernel clustering intrusion detection approach based on outlier detection is presented in this paper.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یک رویکرد تشخیص نفوذ هسته براساس تشخیص برون هشته در این مقاله ارائه شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در این مقاله، یک روش تشخیص نفوذ خوشه ای هسته مبتنی بر تشخیص خروجی ارائه شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. The method can be used to filtrate the outlier data and discover clusters of arbitrary shape.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این روش می‌تواند برای فیلتر کردن داده‌های برون هشته و کشف خوشه‌های شکل دل‌خواه استفاده شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]روش می تواند برای فیلتر کردن داده های خروجی و کشف خوشه های شکل دلخواه مورد استفاده قرار گیرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Britain, as ever, is an outlier.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بریتانیا، مانند همیشه، یک برون هشته است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بریتانیا، همانطور که همیشه است، بی نظیر است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Incremental mining algorithms based on local outlier factor demand multiple scans of the data set.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]الگوریتم‌های استخراج فزاینده مبتنی بر عامل outlier محلی نیاز به اسکن چندگانه مجموعه داده‌ها دارند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]الگوریتم های افزایشی معادله بر اساس فاکتور خارج کننده محلی تقاضای چندین اسکن مجموعه داده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. A method of outlier detection in re-gression is proposed making use of the character of structure risk function and KT condition in support vector regression in this paper.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]روشی برای تشخیص outlier در re پیشنهاد شده‌است که از ویژگی تابع ریسک ساختاری و وضعیت KT در رگرسیون بردار پشتیبان در این مقاله استفاده شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در این مقاله یک روش تشخیص غلط در بازجویی پیشنهاد شده است که با استفاده از ویژگی کارکرد ریسک ساختار و شرایط KT در رگرسیون بردار پشتیبانی می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Britain's crowded media market is an international outlier, both for its rowdiness and its professionalism.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بازار رسانه شلوغ بریتانیا یک برون هشته بین‌المللی است، هم برای rowdiness و هم حرفه‌ای گری آن
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بازار رسانه های شلوغ در بریتانیا، به دلیل رقت و حرفه ای بودن آن، بین المللی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. The possible use of outlier tests should be determined in advance.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]استفاده احتمالی از تست‌های برون هشته باید قبل از قبل تعیین شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]استفاده احتمالی از آزمایشات بیرونی باید پیش از آن تعیین شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Wavelet analysis has unique features in outlier detection, denoising and etc.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آنالیز موجک دارای ویژگی‌های منحصر به فرد در تشخیص برون هشته، استفاده از آن و غیره است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تجزیه و تحلیل موجک ویژگی های منحصر به فرد در تشخیص بیرونی، denoising و غیره
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Rather than an outlier, they could be the edge of change for the hedge - fund world.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به جای یک برون هشته، آن‌ها می‌توانند لبه تغییر برای دنیای مالی پوشش ریسک باشند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آنها می توانند به جایی نرسند که می توانند تغییرات را برای جهان سرمایه گذاری کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. This paper presents an outlier pattern detection algorithm of time series based on K-Mean Distance Outlier Factor (K-MDOF).
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این مقاله یک الگوریتم تشخیص الگوی برون هشته در سری‌های زمانی براساس K - میانگین فاصله Outlier (K - MDOF)ارائه می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این مقاله یک الگوریتم شناسایی الگوریتم خروجی سری زمانی را براساس عامل K-Mean Distance Outlying Factor (K-MDOF) ارائه می دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی outlier در دیکشنری تخصصی

outlier
[عمران و معماری] برونهشته - مقدار باقی
[ریاضیات] دور افتاده
[آمار] توزیع مستعد برای نقاط دورافتاده

معنی کلمه outlier به انگلیسی

outlier
• person or thing that lies outside of or away from; person who lives some distance from his place of work; section of rock separated from the main formation by erosion (geology)

outlier را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی outlier

fatemeh ٢٠:٢٦ - ١٣٩٦/٠٩/٢٥
در آمار به معنی پرت
|

موسسه تخصصی بوستان ترجمه آروند ١٣:٥٢ - ١٣٩٧/٠٩/٢٢
پرتی
|

نام شما ١٣:٢٢ - ١٣٩٨/٠١/١٩
در علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی، outlier data به صورت داده پرت ترجمه میشود و به داده هایی دلالت دارد که توزیع آن ها با مابقی داده ها (داده های نرمال) متفاوت باشد.
outlier detection از زیر وظایف پیش پردازش داده ها در داده کاوی و یادگیری ماشین است.
|

بهروز باباخانی ١٠:٤٨ - ١٣٩٨/٠٢/٠٩
داده پرت
|

پیشنهاد شما درباره معنی outlierنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی outlier
کلمه : outlier
املای فارسی : اوتلیر
اشتباه تایپی : خعفمهثق
عکس outlier : در گوگل


آیا معنی outlier مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )