انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1007 100 1

Perforation

تلفظ perforation
تلفظ perforation به آمریکایی/ˌpərfəˈreɪʃn̩/ تلفظ perforation به انگلیسی/ˌpɜːfəˈreɪʃn̩/

معنی: سفت، سوراخ، ایجاد سوراخ، لبه کنگرهیی مثل تمبرپست، عمل سوراخ کردن
معانی دیگر: سوراخ شدگی، آژیدگی، سفتگی، پرفراژ، عمل سورا  کردن

بررسی کلمه Perforation

اسم ( noun )
(1) تعریف: a hole or series of small holes, esp. such as is made to cause paper, stamps, or the like to tear more easily.
مشابه: puncture

(2) تعریف: the act of perforating, or the condition of being perforated.
مشابه: boring, puncture

واژه Perforation در جمله های نمونه

1. He made a small perforation in the lining of the tube.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]حفره کوچکی در آستر لوله ایجاد کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او یک سوراخ کوچک را در پوشش لوله گذاشت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Excessive pressure can lead to perforation of the stomach wall.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]فشار بیش از حد می‌تواند منجر به سوراخ شدن دیواره شکم شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]فشار بیش از حد می تواند منجر به سوراخ شدن دیواره معده شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Today she is in Pennsylvania Hospital with perforation of her stomach.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]امروز او در بیمارستان پنسیلوانیا با سوراخ کردن شکم خود است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]امروز او در بیمارستان پنسیلوانیا با سوراخ شدن شکمش است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. In no patient was there evidence of perforation, even in those in whom bile collections were found.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در هیچ یک از بیماران مدرکی دال بر وجود perforation وجود نداشت، حتی در کسانی که مجموعه‌های صفرای آن‌ها پیدا می‌شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در هیچ بیمار شواهدی از سوراخ وجود نداشت، حتی در کسانی که در مجموعه های صفرا یافت می شدند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. The incidence of perforation in the present study is comparable with some of the earlier reports.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]وقوع of در مطالعه حاضر با برخی از گزارش‌ها قبلی قابل‌مقایسه است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بروز پرفوراسيون در مطالعه حاضر با برخي از گزارشهاي قبلي قابل مقايسه است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. High-pressure water jet deep-penetrating perforation technique is an emerging advanced technology for oil well stimulation and has the highly rock-cutting, breaking and cleaning capabilities.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این روش، یک تکنولوژی پیشرفته در حال ظهور برای تحریک چاه نفت است و قابلیت برش، شکستن و تمیز کردن قابلیت تمیز کردن را دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تکنولوژی پیشرفته پیشرفته برای تحریک چربی های نفتی دارای جت پر فشار عمیق نفوذی بالا و توانایی های سنگین، برش و تمیز کردن است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Objective:To observe the result of repairing tympanic membrane perforation with fascia temporal muscle under ear endoscope.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هدف: برای مشاهده نتیجه تعمیر perforation tympanic با ماهیچه زمانی تحت فشار گوش
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هدف بررسی نتایج پرفوراسیون غشای تمپانک با عضله فیشی طولی در آندوسکوپ گوش
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. After uterine perforation the treatment schedule of mifepristone combined with misoprotol is safe and effective.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پس از uterine، برنامه درمان mifepristone ترکیب‌شده با misoprotol بی‌خطر و موثر است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پس از پرفوراسيون رحم، برنامه درمان مايع فورستون همراه با ميسپروتول امن و موثر است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Manglietia species all have scalariform perforation plates, only a few also have simple perforations.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]گونه‌های Manglietia همه دارای scalariform سوراخ سوراخ سوراخ هستند، تنها چند تایی از آن‌ها سوراخ کردن های ساده‌ای دارند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]گونه های منگلتی همه دارای صفحات سوراخ اسکالاریوم هستند، فقط تعداد کمی از آنها دارای سوراخ های ساده هستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Perforation of the uterus by an intrauterine contraceptive device (IUCD) is not a rare complication with this means of birth control.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]perforation رحم به وسیله وسیله جلوگیری از بارداری (IUCD)یک پیچیدگی نادر با این روش کنترل تولد نیست
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پوسیدگی رحم با دستگاه پیشگیری از بارداری داخل رحمی (IUCD) عارضه ای نادر با این روش کنترل زایمان نیست
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. But cable long, can reduce the arcs perforation and cutting ability.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اما کابل خیلی بلند می‌تواند the arcs و توانایی برش را کاهش دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اما کابل طول، می تواند نفوذ قوس و قابلیت برش را کاهش دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Peptic ulcer with possible perforation and haemorrhage, pancreatitis, distension, ulcerative oesophagitis, anorexia, taste perversion and diarrhoea.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]زخم peptic با perforation ممکن و haemorrhage، pancreatitis، distension، ulcerative oesophagitis، anorexia، انحراف از انحراف و اسهال
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]زخم پپتیک با پرفوراسیون و خونریزی احتمالی، پانکراتیت، انسداد، استئوپاتیت زخمی، بی اشتهایی، پریشانی طعم و اسهال
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Methods From 1990 to 20032 cases with stercoral perforation of colon were analyzed retrospectively. 17 Cases were diagnosed clearly before operation.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]روش‌های از ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳۲ مورد با perforation مقاوم در colon، به صورت گذشته‌نگر مورد بررسی قرار گرفت ۱۷ مورد قبل از عملیات تشخیص داده شدند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]روشها: از سال 1990 تا 2003، موارد با پرفوراسيون استروئيدي کولون به روش گذشته گذشته مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند 17 مورد قبل از عمل به وضوح تشخیص داده شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Bowel perforation and bleeding were excluded and abdominal CT revealed splenic rupture and hemoperitoneum.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سوراخ شدن حفره و خونریزی از بین رفته و CT شکمی، گسیختگی splenic و hemoperitoneum را نشان داد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پرفوراسیون روده و خونریزی از بین رفته و CT CT شکم شکستگی پلاسمایی و هموپیریتونوم را تشخیص داد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف Perforation

سفت (اسم)
shoulder , hole , perforation , needle's eye
سوراخ (اسم)
outage , aperture , orifice , hole , opening , perforation , puncture , bore , cave , leak , cavity , columbarium , pigeonhole , eyelet , mesh , foramen , peck , tap hole
ایجاد سوراخ (اسم)
perforation
لبه کنگرهیی مثل تمبرپست (اسم)
perforation
عمل سوراخ کردن (اسم)
perforation , transfixion

معنی Perforation در دیکشنری تخصصی

[سینما] سوراخ حاشیه فیلم - سوراخک
[زمین شناسی] سوراخ،روزنه سوراخ کردن بخشی از لوله جداری یک چاه (در قسمتی که در مقابل ناحیه نفت یا گازدار قرار گرفته است) به منظور فراهم شدن امکان ورود نفت یا گاز به درون چاه.
[پلیمر] مشبک سازی، سوراخ کاری
[زمین شناسی] نهشته ی روزنه ای عنوان ارائه شده توسط کوک (1946) برای پشته منفردی که از موادی که در یک چاه قائم حفر شده در یک توده یخی تجمع کرده و در نتیجه، خروج آب، از کف آن را ناممکن ساخته اند، تشکیل شده است.
[سینما] گام - گام [فاصله بین دو سوراخ متوالی حاشیه فیلم ]
[نفت] مشبک سازی جداره
[نفت] مشبک سازی شیمیایی
[سینما] سوراخ سینماسکوپ
[سینما] چاپ مضاعف
[سینما] سوراخ فیلم
[سینما] سوراخ کداک [روی حاشیه فیلم ]
[سینما] سوراخ نسخه منفی
[سینما] سوراخ نسخه مثبت
[سینما] سوراخهای گام کوتاه
[سینما] یک طرف - سوراخ

معنی کلمه Perforation به انگلیسی

perforation
• puncturing, making holes

Perforation را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی Perforation

مهدی ٠١:٢٧ - ١٣٩٦/١١/٠٢
در پزشکی،،گوش
|

مقداد سلمانپور ٠٨:٥٤ - ١٣٩٧/١٢/١٦
مشبک کردن
ایجاد سوراخ در بدنه چاه نفت.
عملیات مشبک کاری لایه تولیدی چاه نفت.
ایجاد ارتباط میان لایه تولیدی و چاه نفت.
|

پیشنهاد شما درباره معنی Perforationنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی perforation
کلمه : perforation
املای فارسی : پرفوراتسیون
اشتباه تایپی : حثقبخقشفهخد
عکس perforation : در گوگل


آیا معنی Perforation مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )