برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1349 100 1

Potential

/pəˈtenʃl̩/ /pəˈtenʃl̩/

معنی: پتانسیل، عامل بالقوه، نهانی، پنهانی، بالقوه، ذخیرهای، دارای استعداد نهانی
معانی دیگر: اندرتوان، تانشی، (دستور زبان) امکانی، شایشی، امکان، استعداد، توانش، یارا، یارایی، (فیزیک - برق) فشار، اختلاف سطح، پادی، (در اصل) آنچه که نیرو دارد، نیرومند، قوی، زورمند، بالفعل

بررسی کلمه Potential

صفت ( adjective )
• : تعریف: capable of coming into existence; possible; latent.
مترادف: latent, possible
متضاد: actual
مشابه: dormant, likely, probable, prospective, quiescent

- They viewed the neighboring country's build up of weapons as a potential threat.
[ترجمه ترگمان] آن‌ها به کشور همسایه برای ساخت سلاح به عنوان یک تهدید بالقوه نگاه کردند
[ترجمه گوگل] آنها کشورهای همسایه سلاح را به عنوان یک تهدید بالقوه مشاهده کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
(1) تعریف: possibility or promise.
مترادف: promise
مشابه: capability, likelihood, possibility, power, prospect

- Tempers flared, and it was clear that there was potential for violence to break out.
[ترجمه ترگمان] Tempers شعله‌ور شد، و واضح بود که پتانسیل برای خشونت وجود دارد
[ترجمه گوگل] طوفان ها به آتش کشیدند و روشن شد که احتمال خشونت برای خروج وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- Other companies weren't interested, but this one believed the idea had potential.
[ترجمه ترگمان] ...

واژه Potential در جمله های نمونه

1. Mark has the potential of being completely rehabilitated.
مارک این توانایی را دارد که کاملا بازسازی شود

2. The coach felt his team had the potential to reach the finals.
مربی تصور کرد تیمش توانایی رسیدن به مسابقات نهایی را دارد

3. Destroying nuclear weapons reduces a potential threat to human survival.
از بین بردن سلاح های هسته ای,تهدید بقا بشر را کاهش می دهد

4. potential barrier
سد پتانسیل،سد تانش

5. potential energy
انرژی پتانسیل،کارمایه‌ی تانشی

6. a potential leader
یک پیشوای بالقوه (تانشی)

7. breeding potential
توان زادگیری

8. the potential for growth
استعداد رشد

9. the potential mood
وجه امکانی

10. the potential uses of this new device
کاربردهای بالقوه‌ی این اسباب

11. germany's military potential
توانش نظامی آلمان

12. the detection of hidden or potential diseases
تشخیص بیماری‌های نهفته یا تانشی

13. a study of the existing and poten ...

مترادف Potential

پتانسیل (اسم)
potential
عامل بالقوه (اسم)
potential
نهانی (صفت)
secret , surreptitious , subterranean , undercover , backstairs , potential , furtive , underhand , occult , gnostic , subterraneous
پنهانی (صفت)
hidden , potential , cryptographic , hugger-mugger
بالقوه (صفت)
potential , possible
ذخیرهای (صفت)
potential
دارای استعداد نهانی (صفت)
potential

معنی عبارات مرتبط با Potential به فارسی

انرژی پتانسیل، کارمایه ی تانشی (مانند تانش موجود در فنر به هم فشرده)، نهان توان، انرژی نهانی، نیروی ذخیره
وجه التزامی
(برق) ولتاژ کنتاکت، توانش بساوی (پتانسیل برقی مابین دو فلز مختلف که با هم تماس می یابند)

معنی Potential در دیکشنری تخصصی

potential
[برق و الکترونیک] پتانسیل درجه الکتریکی شده نسبت به مرجع استانداری مانند زمین . پتانسیل یک نقطه عبارت است از مقدار کار لازم برای آوردن واحد بار الکتریکی از بینهایت تا آن نقطه . واژه های پتانسیل و ولتاژ مترادف هستند. - ولتاژ ، پتانسیل ، مستعد
[نساجی] پتانسیل
[ریاضیات] پتانسیل
[نفت] جریان بالقوه
[شیمی] سد پتانسیل
[برق و الکترونیک] سد پتانسیل - سد پتانسیل ناحیه ای در داخل قطعه نیمرسانا که ولتاژ آن به اندازه کافی برای مخالفت با حرکت بارهای الکتریکی زیاد است و حتی ممکن است سبب معکوس شدن جهت آنها شود . این پدیده در دیودهای پیوندی PN و ترانزیستورهای دو قطبی ایجاد می شود.
[زمین شناسی] سد پتانسیلی - مقاومت در برابر تغییر از یک حالت انرژی به حالتی دیگر در یک سیستم شیمیایی که باید بر انرژی فعال سازی غلبه کند.
[ریاضیات] سد پتانسیل
[عمران و معماری] ترکیب پتانسیلی
[زمین شناسی] چگالی پتانسیلی - چگالی یک واحد آب بعد از صعود به سطح توسط یک فرایند بی دررو ؛ به عنوان مثال تعیین شده از طریق شوری درجا و دمای پتانسیل.
[معدن] یون تعیین کننده پتانسیل (فلوتاسیون)
[برق و الکترونیک] مقسم ولتاژ
[برق و الکترونیک] اختلاف ولتاژ - اختلاف پتانسیل اختلاف ولتاژ موجود بین دو نقطه ، که اغلب ولتاژ نامیده می شود.
[نساجی] اختلاف پتانسیل
[ریاضیات] اختلاف پتانسیل
...

معنی کلمه Potential به انگلیسی

potential
• possibility; ability; capability of being; possible energy (electricity)
• possible, capable of becoming, able to be
• you use potential to describe something as capable of becoming a particular kind of thing.
• if something has potential, it is capable of being useful or successful in the future.
• if something has a particular potential, it is possible that it may develop in the way mentioned.
• your potential is the range of abilities which you have, even if you are not actually using them.
potential difference
• difference in electrical tension between two points (electricity)
potential earnings
• maximum possible profit, amount of profit that could be earned in the future
potential enemies
• people or groups that are likely to become enemies, possible foes
potential energy
• energy present in a resting body (physics)
potential murderer
• someone who is likely to commit murder, possible killer
brimming with potential
• having a lot of potential, having many unrefined skills, having capabilities which have not been put to use
commercial potential
• likelihood of future profits
development potential
• possibilities for improvement and growth
unfulfilled potential
• potential which is not used, capability that exists and is not put to use

Potential را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

r.hahsemi
پتانسیل
ebi
توان ، توانایی ، توانمندی

[انرژی]
نهفته ، انباشته ، درونه ای ، نا آزاد ، نا رها ، نگه داشته ، درجا ، ذخیره
علی عفتی
مناسب
mahhsaghafary
بالقوه
فاضله
توانایی
fereshteh_gh.a
inventorying all roof potential
برداشت کلیه جزئیات سقف
Parisa
احتمالی
sahar
زنده کردن
مونیکا
توانایی_توان
a.r
the inherent ability or capacity for growth, development, or future success
the possibility that something might happen or result from given conditions
عماد
توانمندی
پری
توانمندی. توانایب
فارسی را پاس بداریم.
قابلیت
بالقوه
(نتایج) ممکن یا احتمالی
sami
مستعد
محدثه فرومدی
توانمند
Ali
ولتاژ
Knight
احتمالی
محتمل
ممکن
بالقوه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی potential
کلمه : potential
املای فارسی : پتانسیل
اشتباه تایپی : حخفثدفهشم
عکس potential : در گوگل

آیا معنی Potential مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )