برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1289 100 1

paragraph

/ˈperəˌɡræf/ /ˈpærəɡrɑːf/

معنی: ماده، بند، فقره، سرسطر، پاراگراف، پرگرد، فاصله گذاری کردن، انشاء کردن، بند بند کردن
معانی دیگر: (در ویرایش و تصحیح متن) علامتی بکار می رود به این معنی: پاراگراف جدید باز کنید، (روزنامه و مجله و غیره) مقاله ی کوتاه، گزارش مختصر، پاراگراف بندی کردن

بررسی کلمه paragraph

اسم ( noun )
(1) تعریف: in a written article, composition, speech, or the like, a distinct section composed of one or more sentences that is related to the main point but that expresses an idea in itself and begins on a new line, usually indented.

- The first paragraph of the essay introduced the topic well, but the second paragraph didn't seem to connect with it.
[ترجمه ترگمان] اولین پاراگراف مقاله موضوع را به خوبی معرفی کرد، اما به نظر نمی‌رسید که پاراگراف دوم با آن ارتباط برقرار کند
[ترجمه گوگل] پاراگراف اول این موضوع را خوب مطرح کرد، اما پاراگراف دوم به نظر نمی رسید با آن ارتباط برقرار کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a short item or notice, as in a newspaper.

- There was a paragraph about the new animal shelter in yesterday's paper.
[ترجمه ترگمان] مقاله‌ای در مورد پناه‌گاه جدید حیوانات در روزنامه دیروز وجود داشت
[ترجمه گوگل] یک مقاله در مورد پناهگاه حیوانی جدید وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: paragraphs, paragraphing, paragraphed
• : تعریف: to divide or arrange into ...

واژه paragraph در جمله های نمونه

1. you need to insert a paragraph here
باید در اینجا یک پاراگراف اضافه کنی.

2. indenting the first line of a paragraph
سطر اول پاراگراف را تو گذاشتن

3. this composition contains six paragraphs and each paragraph contains four sentences
این انشا از شش بند و هر بند از چهار جمله تشکیل شده است.

4. Start each paragraph on a new line.
[ترجمه ترگمان]هر پاراگراف را در یک خط جدید آغاز کنید
[ترجمه گوگل]هر پاراگراف را در یک خط جدید شروع کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Each paragraph begins on a new line.
[ترجمه ترگمان]هر پاراگراف بر روی یک خط جدید شروع می‌شود
[ترجمه گوگل]هر پاراگراف در یک خط جدید شروع می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The first paragraph has to be redone.
[ترجمه ترگمان]پاراگراف اول باید مجددا انجام شود
[ترجمه گوگل]پاراگراف اول باید بازسازی شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف paragraph

ماده (اسم)
abscess , article , material , matter , female , substance , stuff , point , clause , provision , paragraph , res , woman , metal
بند (اسم)
fit , article , articulation , joint , link , bind , bond , clause , provision , snare , segment , levee , facet , hinge , line , dyke , dike , paragraph , dam , wristband , tie , frenum , clamp , binder , sling , fastening , manacle , weir , canto , ligation , commissure , ligature , noose , facia , fascia , funiculus , joggle , holdback , holdfast , internode , ligament , proviso , stanza , trawl
فقره (اسم)
article , point , subject matter , detail , paragraph , item , vertebra , dorsal , particular
سرسطر (اسم)
paragraph , main line
پاراگراف (اسم)
paragraph
پرگرد (اسم)
paragraph
فاصله گذاری کردن (فعل)
paragraph
انشاء کردن (فعل)
redact , paragraph , write , indite
بند بند کردن (فعل)
joint , paragraph

معنی paragraph در دیکشنری تخصصی

paragraph
[کامپیوتر] پاراگراف ؛ بند
[ریاضیات] بند
[کامپیوتر] جمع آوری پاراگراف
[حسابداری] بند توضیحی
[حسابداری] بند مقدمه
[حسابداری] بند اظهارنظر (حسابرسی)
[حسابداری] بند حدود رسیدگی (حسابرسی)

معنی کلمه paragraph به انگلیسی

paragraph
• passage, distinct portion of text (usually begins with an indented line); section, clause
• divide into paragraphs
• a paragraph is a section of a piece of writing. a paragraph always begins on a new line and consists of at least one sentence.
new paragraph
• new indented section of writing composed of several related sentences

paragraph را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مبینا
پاراگراف
آرش
بند
عشق عاغا مهــ‌ ❤ ــدی
بند،پاراگراف
زهرا حسینی
در قرارداد (بند)
ماهان
بند
جز
قسمت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی paragraph
کلمه : paragraph
املای فارسی : پاراگراف
اشتباه تایپی : حشقشلقشحا
عکس paragraph : در گوگل

آیا معنی paragraph مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )