انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1038 100 1

part of speech

تلفظ part of speech
تلفظ part of speech به آمریکایی/ˈpɑːrtəvˈspiːt͡ʃ/ تلفظ part of speech به انگلیسی/pɑːtəvspiːt͡ʃ/

(دستور زبان) بحر سخن، نوع کلمه، جز سخن، ادات سخن مانند اسم، صفت، ضمیر وغیره، بخش گفتار

بررسی کلمه part of speech

اسم ( noun )
• : تعریف: in grammar, one of the major categories by which words have traditionally been grouped, primarily according to their function, such as adjective, adverb, conjunction, interjection, noun, preposition, pronoun, and verb, in English.
مشابه: function

واژه part of speech در جمله های نمونه

1. All the words are tagged with their part of speech.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تمام کلمات با بخشی از سخنرانی علامت‌گذاری می‌شوند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]همه کلمات با بخشی از سخنرانی آنها برچسب گذاری می شوند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. No part of speech was spared.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هیچ بخشی از سخنرانی باقی نمانده بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هیچ بخشی از سخنرانی نداشت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. The epithet is that part of speech which most readily reflects such a change.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این لقب بخشی از سخنرانی است که به آسانی منعکس‌کننده چنین تغییری است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اپیدبه آن بخش از سخنرانی است که به راحتی چنین تغییراتی را نشان می دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. If the homonyms are the same part of speech, they are distinguished by superior numbers following the part-of-speech label.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اگر the همان بخشی از سخنرانی هستند، با اعداد بالایی که به دنبال برچسب بخشی از سخنرانی هستند، متمایز می‌شوند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اگر همونیم ها یکسان بخشی از سخنرانی باشند، با عدد برتر بر اساس برچسب بخشی از گفتار متمایز می شوند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. The probability of each part of speech starting and ending a noun phrase was then determined from this data.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]احتمال هر بخش از گفتار شروع و پایان دادن به عبارت اسمی از این داده‌ها تعیین شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]احتمال این که هر قسمت از گفتار شروع و پایان یک عبارت اسم پس از تعیین این داده ها تعیین شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Do you know the part of speech of this word?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آیا می‌دانی که این کلام چه بود؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آیا بخشی از سخنرانی این کلمه را می دانید؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. The quantifier in Chinese is one part of speech to express the quantity unit.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]The در چین بخشی از سخنرانی برای بیان واحد کمیت است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Quantier در چینی بخشی از سخنرانی است تا واحد مقدار را بیان کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Chinese modal particle has no equivalent part of speech in English.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ذره ذره چینی، بخش معادل حرف زدن در زبان انگلیسی ندارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ذرات مودال چینی هیچ بخشی از سخنرانی در زبان انگلیسی ندارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. The stridency of part of speech knowledge is still an open issue in the study of automatic Parsing .
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]The بخشی از دانش گفتاری هنوز یک مساله باز در مطالعه of اتوماتیک می‌باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]رعایت بخشی از دانش گفتاری همچنان یک مسئله باز در مطالعه پارسینگ خودکار است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. The article is a part of speech in the English language.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این مقاله بخشی از سخنرانی در زبان انگلیسی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مقاله بخشی از سخنرانی در زبان انگلیسی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. The numeral is a part of speech which has great difference in Zhuang and Thai language.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]The بخشی از سخنرانی است که تفاوت زیادی در زبان Zhuang و زبان تایلندی دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این عدد بخشی از سخنرانی است که تفاوت زیادی در زبان زووان و تایلندی دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Speakers declined the part of speech in each sentence.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سخنرانان این بخش از سخنرانی را در هر جمله رد کردند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سخنرانان بخشی از سخنرانی در هر جمله را رد کردند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. A conjunction is a part of speech that connects two words, phrases or clauses together.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پیوند بخشی از گفتار است که دو کلمه یا عبارات را به یکدیگر مرتبط می‌سازد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یک پیوستگی بخشی از سخنرانی است که دو کلمه، عبارات و جملات را با هم مرتبط می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Can you tell us what part of speech this word is?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]میتونی بهمون بگی این کلمه چه بخشی از سخنرانی - ه؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آیا می توانید به ما بگویید که بخشی از سخنان این کلمه چیست؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. Based on trigram models, this paper proposes a three-step method of "word—similar word—part of speech" by incorporating the similar words and solves the problem of sparse data to a large extent.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]براساس مدل‌های trigram، این مقاله یک روش سه مرحله‌ای \"کلمه - بخشی از گفتار\" را با گنجاندن کلمات مشابه پیشنهاد کرده و مشکل داده‌های پراکنده را تا حد زیادی حل می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بر اساس مدل های ترشحات، این مقاله یک روش سه گانه ای از لغت لغوی کلمه با استفاده از کلمات مشابه را پیشنهاد می دهد و به طور عمده مشکل داده های ناقص را حل می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی کلمه part of speech به انگلیسی

part of speech
• a part of speech is a grammatical word class, for example noun, adjective, or verb.

part of speech را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

دکتر مژگان قاسمی ازغندی ٢٣:٠٠ - ١٣٩٧/١١/١٨
ادات سخن
|

اکرم ١١:٢٥ - ١٣٩٨/٠٤/٢١
نقش دستوری
|

VaHiD ٢٠:٥٧ - ١٣٩٨/٠٤/٢٧
The parts of speech are the primary categories of words according to their function in a sentence.
English has seven main parts of speech: nouns, pronouns, verbs, adjectives, adverbs, prepositions, and conjunctions.
|

نیما ٢٢:٠٨ - ١٣٩٨/٠٦/٠١
[رشته روانشناسی]نقش دستوری [مثل اسم،فعل،صفت،ضمیر و......]،ادات سخن [مانند اسم ، صفت ، ضمیر وغیره]
|

هادی پوریامهر ٠١:٣٣ - ١٣٩٨/٠٧/١٠
مقوله های دستوری
|

سیما ٠١:٤٢ - ١٣٩٨/٠٧/٢٣
نوع کلمه (اسم،فعل،حرف و ...)
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی part of speech
کلمه : part of speech
املای فارسی : پرت اوف اسپیچ
اشتباه تایپی : حشقف خب سحثثزا
عکس part of speech : در گوگل


آیا معنی part of speech مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )