برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1359 100 1

pinata


(noun) (در مکزیک) ظرف مقوایی (در جشن‌ها از سقف می‌آویزند)

واژه pinata در جمله های نمونه

1. The production includes coyotes, chili peppers and a Mama Pinata.
[ترجمه ترگمان]این تولید شامل coyotes، فلفل چیلی و مادر Mama می‌شود
[ترجمه گوگل]تولید شامل کویوت، فلفل چیلی و مامان پیناتا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. And Anthony Scaramucci, a hedge fund manager and a Harvard Law School classmate of Obama, spoke on behalf of Wall Street, saying: "We have felt like a pinata. "
[ترجمه ترگمان]و آنتونی Scaramucci، مدیر صندوق پرچینی و همکلاسی مدرسه حقوق هاروارد اوباما، از طرف وال استریت صحبت کرد و گفت: \" ما احساس یک pinata را داشتیم \"
[ترجمه گوگل]و آنتونی اسکاراموچی، مدیر صندوق بودجه و همکلاسی اوباما در دانشکدۀ حقوق دانشگاه هاروارد، از طرف وال استریت سخن می گفت و گفت: 'ما مثل یک پیناتا احساس کردیم '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. "I think McCain was able to, thanks to the Clintons, successfully not be the pinata this week," said Republican strategist Scott Reed.
[ترجمه ترگمان]استراتژیست جمهوری‌خواه، اسکات رید، گفت: \" من فکر می‌کنم مک کین قادر بود با تشکر از Clintons در این هفته موفق نمی‌شد \"
[ترجمه گوگل]اسکات رید، استراتژیست جمهوریخواه، گفت: 'من فکر می کنم مک کین توانست با تشکر از کلینتون، این هفته موفق نخواهد شد '
[ترجمه شما] ترجم ...

معنی کلمه pinata به انگلیسی

pinata
• hollow figure that is filled with candy and hung from the ceiling and is struck with sticks to release the candy

pinata را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
a decorated container filled with candy and toys suspended from a height, intended to be broken by blindfolded children with sticks, and used as part of Christmas and birthday celebrations in certain Latin-American countries or at children's parties

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی pinata
کلمه : pinata
املای فارسی : پینتا
اشتباه تایپی : حهدشفش
عکس pinata : در گوگل

آیا معنی pinata مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )