برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

preemptive or pre emptive


وابسته به پیشدستی، پیشگیرانه، بازدارانه، پیشدستانه، وابسته به حق شفعه

preemptive or pre emptive را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی preemptive or pre emptive
کلمه : preemptive or pre emptive
املای فارسی : پریمپتیو آور پری امپتیو
اشتباه تایپی : حقثثئحفهرث خق حقث ثئحفهرث
عکس preemptive or pre emptive : در گوگل

آیا معنی preemptive or pre emptive مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )