برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1286 100 1

preventable

/prɪˈventəbl̩/ /prɪˈventəbl̩/

معنی: قابل جلوگیری
معانی دیگر: preventible : قابل جلوگیری

بررسی کلمه preventable

صفت ( adjective )
• : تعریف: combined form of prevent.

- Fortunately, this disease that once killed many is now preventable.
[ترجمه ترگمان] خوشبختانه، این بیماری که زمانی بسیاری از آن‌ها را کشت اکنون قابل پیش‌گیری است
[ترجمه گوگل] خوشبختانه این بیماری که چندین بار کشته شده است اکنون قابل پیشگیری است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه preventable در جمله های نمونه

1. Smoking is the biggest preventable cause of death and disease.
[ترجمه ترگمان]سیگار کشیدن بزرگ‌ترین عامل قابل پیش‌گیری از مرگ و بیماری است
[ترجمه گوگل]سیگار کشیدن بزرگترین علت قابل پیشگیری از مرگ و بیماری است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. These injuries are entirely preventable.
[ترجمه ترگمان]این آسیب‌ها کاملا قابل پیش‌گیری هستند
[ترجمه گوگل]این صدمات کاملا قابل پیشگیری است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Children are still dying in their millions from preventable diseases.
[ترجمه ترگمان]کودکان هنوز در حال مرگ در میلیون ها بیماری قابل پیش‌گیری هستند
[ترجمه گوگل]کودکان هنوز هم در میلیون ها نفر از بیماری های قابل پیشگیری می میرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Forty-thousand children a day die from preventable diseases.
[ترجمه ترگمان]چهل هزار کودک در روز از بیماری‌های قابل پیش‌گیری می‌میرند
[ترجمه گوگل]چهل هزار کودک در روز از بیماری های قابل پیشگیری می میرند
[ترجمه شما] ...

مترادف preventable

قابل جلوگیری (صفت)
preventable , preventible

معنی کلمه preventable به انگلیسی

preventable
• able to be averted, can be prevented, able to be avoided

preventable را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسام
قابل بازدارندگی
صادق جباری
در مورد بیماری: قابل پیشگیری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی preventable
کلمه : preventable
املای فارسی : پرونتبل
اشتباه تایپی : حقثرثدفشذمث
عکس preventable : در گوگل

آیا معنی preventable مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )