برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1317 100 1

production rule

/prəˈdəkʃn̩ˈruːl/ /prəˈdʌkʃn̩ruːl/

معنی: تولید، قاعده

مترادف production rule

تولید (اسم)
efficiency , genesis , generation , manufacture , production , output , production rule , turn-out
قاعده (اسم)
formula , principle , rule , frame , regulation , norm , theorem , law , production rule

production rule را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی production rule
کلمه : production rule
املای فارسی : پرودکشن روله
اشتباه تایپی : حقخیعزفهخد قعمث
عکس production rule : در گوگل

آیا معنی production rule مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )