برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1228 100 1

pronoun

/ˈproʊnaʊn/ /ˈprəʊnaʊn/

معنی: ضمیر
معانی دیگر: (دستور زبان) ضمیر، جانام (مانند: he یا her یا which یا you یا anybody)

بررسی کلمه pronoun

اسم ( noun )
• : تعریف: in grammar, a word that substitutes for a noun or noun phrase, such as "he," "it," "someone," "myself," or "those".

واژه pronoun در جمله های نمونه

1. personal pronoun
ضمیر شخصی

2. plural pronoun
ضمیر جمع

3. possessive pronoun
ضمیر ملکی

4. a reciprocal pronoun
ضمیر دوسویه

5. a relative pronoun like "which"
ضمیر موصولی مانند "which"

6. an indefinite pronoun
ضمیر ناشناخته،ضمیر مبهم،ضمیرنامعین

7. "her" is a feminine pronoun
"she" عبارت است از یک ضمیر مادین (مونث).

8. "it" is an impersonal pronoun
"it" یک ضمیر غیر شخصی است.

9. "this" is a demonstrative pronoun
"this" ضمیر اشاره است.

10. the agreement of a verb and the pronoun that precedes it
مطابقت فعل با ضمیری که قبل از آن می‌آید

11. Most transitive verbs can take a reflexive pronoun.
[ترجمه ترگمان]بیشتر افعال می‌توانند یک pronoun انعکاسی داشته باشند
[ترجمه گوگل]اکثر افعال ترانسفورماتور میتوانند یک ضرب عصبی را در نظر بگیرند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف pronoun

ضمیر (اسم)
heart , ego , mind , conscience , pronoun , soul

معنی عبارات مرتبط با pronoun به فارسی

(دستور زبان) ضمیر شخصی (مانند: he و them و she و they)، ضمیر شخصی
ضمیر ملکی
ضمیر مرجوع بفاعل یا مسندالیه، ضمیرفاعلی
ضمیر موصول

معنی کلمه pronoun به انگلیسی

pronoun
• (grammar) word used to replace nouns and noun phrases (she, we, this, etc.)
• in grammar, a pronoun is a word which is used instead of a noun or noun group to refer to someone or something. `he', `she', `them', and `something' are pronouns.
demonstrative pronoun
• pronoun that points out an object (grammar)
impersonal pronoun
• indefinite pronoun, pronoun that has an indefinite subject (grammar)
indefinite pronoun
• pronoun which does not refer to something specific (grammar)
interrogative pronoun
• word used in asking a question (grammar)
personal pronoun
• (grammar) pronoun that shows person (i.e. we, you, he, etc.)
• in grammar, personal pronouns are pronouns such as `i, me, you, she, it, we, us, they, them', which refer to the speaker, the person or people being spoken to, or other people or things which have already been mentioned.
possessive pronoun
• (grammar) pronoun that shows ownership or relationship to (mine, yours, etc.)
reciprocal pronoun
• mutual pronoun
reflexive pronoun
• (grammar) pronoun that shows that the action of the verb is occurring to the subject of the sentence (i.e. i washed myself, - myself shows that it is i that was washed)
• in grammar, a reflexive pronoun is one which refers back to the subject of a sentence or clause. in the sentence `you'll just have to do it yourself', `yourself' is a reflexive pronoun.
relative pronoun
• word that introduces subordinate clauses or noun clauses (grammar)
• in grammar, a relative pronoun is a pronoun such as `wh ...

pronoun را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Asef
ضمیر
Matinramtin24@gmail.com
ضمیر
Zahra
ضمیر
پریسا
جانام، فرانام، جای‌نام، پس‌نام

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی pronoun
کلمه : pronoun
املای فارسی : پرنون
اشتباه تایپی : حقخدخعد
عکس pronoun : در گوگل

آیا معنی pronoun مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )