برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1326 100 1

proportion

/prəˈpɔːrʃn̩/ /prəˈpɔːʃn̩/

معنی: قیاس، درجه، مقدار، شباهت، تناسب، قرینه، قسمت، نسبت، متناسب کردن، متقارن کردن
معانی دیگر: همگری، بساوندی، همودی، برپاری، سهم، سهمیه، حصه، بخش، (جمع) ابعاد، اندازه(ها)، (ریاضی) نسبت، هم بهری، همگر کردن، همود کردن، برپار کردن، سازوار کردن

بررسی کلمه proportion

اسم ( noun )
(1) تعریف: a part or fraction of a whole.
مترادف: division, fraction, part, percentage, portion
مشابه: amount, content, measure, segment, share

- What proportion of the students require special assistance?
[ترجمه ترگمان] کدام بخش از دانش آموزان به کمک‌های ویژه نیاز دارند؟
[ترجمه گوگل] چه میزان از دانش آموزان نیاز به کمک ویژه دارند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- A large proportion of the forest will be cut down.
[ترجمه ترگمان] تعداد زیادی از جنگل قطع خواهد شد
[ترجمه گوگل] بخش بزرگی از جنگل قطع خواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: the comparative relationship between different things or quantities; ratio.
مترادف: ratio
مشابه: balance, distribution, mix, relation, relationship

- The proportion of men to women at the school is two to one.
[ترجمه ترگمان] نسبت مردان به زنان در مدرسه دو برابر است
[ترجمه گوگل] نسبت مردان به زنان در مدرسه دو برابر است
[ترجمه شما] ...

واژه proportion در جمله های نمونه

1. inverted proportion
خلاف نسبت،عکس نسبت

2. the proportion of 6 to 2 is equal to that of 9 to3
نسبت 6 به 2 برابر است با نسبت 9 به 3.

3. the proportion of exports to imports
نسبت صادرات به واردات

4. to proportion the punishment to the crime
تنبیه را با جنایت متناسب کردن

5. in proportion
دارای تناسب،متناسب،همگر

6. in proportion to something
نسبت به چیزی

7. a large proportion of the sea's surface
بخش وسیعی از سطح دریا

8. out of proportion (to something)
نامتناسب (با چیزی)

9. our expenditures are too high in proportion to our income
هزینه‌های ما نسبت به درآمدمان بسیار زیاد است.

10. the boy's head is out of proportion to the rest of his body
سر آن پسر با بقیه‌ی بدنش تناسب ندارد.

11. all the details of this painting have admirable proportion
کلیه‌ی جزئیات این نقاشی باهم تناسب تحسین انگیزی دارد.

12. his enthusiasm for this job is in inverse proportion to his salary!
...

مترادف proportion

قیاس (اسم)
abduction , analogy , syllogism , deduction , induction , parable , proportion
درجه (اسم)
measure , length , point , gage , gauge , mark , alloy , degree , grade , rating , scale , quantum , proportion , peg , gradation , thermometer , thermometre , pitch , stair , step
مقدار (اسم)
extent , measure , value , content , amount , size , deal , scantling , quantity , quantum , magnitude , proportion , mouthful , percentage , certain number , dose , summa
شباهت (اسم)
analog , analogy , likeness , resemblance , semblance , analogue , proportion , equality , propinquity
تناسب (اسم)
analogy , symmetry , coordination , scale , proportion , appropriateness , proportionality , congruence , concinnity , propriety , commensurability , congruency
قرینه (اسم)
analogy , symmetry , indication , proportion
قسمت (اسم)
detachment , section , party , leg , share , portion , sect , lot , division , dole , proportion , segment , canton , arm , chapter , department , ratio , plank , feck , parcel , percentage , compartment , snick , grist , internode , kismet , rasher , whang
نسبت (اسم)
format , connection , scale , proportion , relation , bearing , ratio , relationship , respect , blood , cognation , kinship , connexion , rapport
متناسب کردن (فعل)
fit , proportionate , proportion , coordinate
متقارن کردن (فعل)
proportion , polarize

معنی عبارات مرتبط با proportion به فارسی

رجوع شود به: geometric progression
نسبت معکوس
نامتناسب (با چیزی)

معنی proportion در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] نسبت
[سینما] تناسب
[نساجی] تناسب
[ریاضیات] تناسب
[آمار] نسبت
[ریاضیات] نسبت مساوات مضطرب، نسبت مساوات ناهموار
[آمار] برآورد نسبت
[ریاضیات] نسبت دو کمیت
[ریاضیات] تناسب حسابی
[آمار] نسبت دوجمله ای
[ریاضیات] تناسب مستقیم
[نساجی] نسبت رنگ
[ریاضیات] طرفین در تناسب، طرفین تناسب، حدین، طرفین، رأسین
[ریاضیات] تناسب معکوس، نسبت متکافی، تکافی نسبت
[ریاضیات] خلاف نسبت، عکس نسبت
[ریاضیات] وسطین تناسب
[عمران و معماری] نسبت مخلوط کردن ...

معنی کلمه proportion به انگلیسی

proportion
• ratio; part, portion; rate; dimension, size; percentage; balance
• separate into portions; adjust in size relative to other parts; bring into proper relation
• a proportion of an amount or group is a part of it.
• the proportion of one part of a group is its size in relation to the whole group or to another part of it.
• you can refer to the size of something as its proportions.
• if one thing is small or large in proportion to another thing, it is small or large when you compare it with the other thing.
• if something is out of proportion or out of all proportion to something else, it is far greater or more serious than it should be.
• if someone has a sense of proportion, they know what is really important and what is not.
blew out of proportion
• exaggerated, attached more significance than is realistic
direct proportion
• clearly connected
geometrical proportion
• relation between geometrical objects
inverse proportion
• inverse ratio, relationship between values such that as one increases the other decreases in a proportionate fashion
kept things in proportion
• did not blow things out of proportion, kept things in their proper perspective
out of proportion
• not in proportion, exaggerated
put things in proportion
• put things in their proper perspective, saw the situation for what it was, gave the matter the proper amount of importance and/or consideration
was blown out of proportion
• grew to a monstrous size, was inflated, was exaggerated

proportion را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسام مهدوی
گروه (شامل افراد)
حامد نیازی
نسبت. سهم
sh
مقدار - تعداد
Mohamad.G
مقدار - حجم
The proportion of time that...
مقدار زمانی که ...
مهدی باقری
ارتباط
مینا صفدری
سهم / میزان /تعداد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی proportion
کلمه : proportion
املای فارسی : پرپرتین
اشتباه تایپی : حقخحخقفهخد
عکس proportion : در گوگل

آیا معنی proportion مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )