برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1334 100 1

Real

/ˈriːl/ /reɪˈɑːl/

معنی: اصل، ریل، راستین، غیر مصنوعی، بی خدشه، موجود، صمیمی، طبیعی، واقعی، حقیقی، عملی، حسابی
معانی دیگر: هستمند، باشا، اصیل، (ملک) غیر منقول، (ریاضی) حقیقی 5 - (با: the) واقع، واقعیت -6 (عامیانه) راستی، واقعا، خیلی، بسیار، (واحد پولی سابق اسپانیا و پرتغال) رآل، مفرد واژه ی: reis

بررسی کلمه Real

صفت ( adjective )
(1) تعریف: not fictional or imagined; having actual existence; true.
مترادف: actual, tangible, true
متضاد: airy, apparent, chimerical, fictional, illusory, imaginary, nominal, nonexistent, notional, unreal
مشابه: authentic, concrete, corporeal, existent, factual, honest-to-goodness, material, objective, physical, realistic, regular, substantial, substantive, truthful, undistorted, unembellished, unfeigned, unvarnished, valid, veritable

(2) تعریف: authentic rather than copied.
مترادف: authentic, bona fide, genuine
متضاد: artificial, bogus, false, imitation, man-made, phony
مشابه: actual, honest-to-goodness, original, pure, rightful, true, unadulterated, unembellished, veritable

- a real flower
[ترجمه ترگمان] یک گل واقعی
[ترجمه گوگل] یک گل واقعی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: most important or basic.
مترادف: essential, true
متضاد: peripheral
مشابه: basic, chief, consequential, fundamental, important, main, material, primary, principal, significant

- The real issue is justice.
[ترجمه ترگمان] مساله واقعی عدالت است
[ترجمه گوگل] مسئله واقعی عدالت است
[ترجمه شما] ...

واژه Real در جمله های نمونه

1. real estate broker
واسطه‌ی معاملات ملکی

2. real life is the stuff of his poetry
مایه‌ی شعر او زندگی واقعی است.

3. real property
دارایی غیر منقول

4. a real estate agent
دلال معاملات ملکی

5. a real estate company
بنگاه معاملات ملکی

6. a real estate swindle
گوشبری در معاملات املاک

7. a real story
یک داستان واقعی

8. the real reason
دلیل واقعی

9. for real
(خودمانی) واقعی،واقعا،حقیقتا

10. the real thing (or the real mccoy)
(شخص یا چیز) اصیل،واقعی

11. i am real happy to meet you
از ملاقات شما خیلی خوشحالم.

12. i am real tired
بسیار خسته‌ام

13. she's got real class
او واقعا با وقار است.

14. soon his real intention became plain
به زودی قصد واقعی او آشکار شد.

15. a bouquet of real flowers
...

مترادف Real

اصل (اسم)
point , quintessence , inception , principle , real , maxim , axiom , germ , origin , root , stem , radical , element , strain , authorship , provenance , fatherhood , paternity , mother , motif , principium , rootstock
ریل (اسم)
real , railing
راستین (صفت)
true , real
غیر مصنوعی (صفت)
real
بی خدشه (صفت)
real
موجود (صفت)
ready , present , stock , available , handy , going , real , existing , existent , extant
صمیمی (صفت)
near , frank , real , cordial , sincere , loving , warm , privy , candid , big-hearted , intimate , heartfelt , unaffected , hearty , chummy , heart-to-heart , whole-hearted , true-hearted
طبیعی (صفت)
indigenous , normal , real , inherent , intrinsic , innate , natural , born , physical , somatic , homebred
واقعی (صفت)
very , right , true , genuine , essential , actual , real , factual , concrete , virtual , veracious , down-to-earth , sterling , literal , lifelike , true-life , unfeigned , veritable
حقیقی (صفت)
true , genuine , actual , real , rightful , substantive , regular , intrinsic , unfeigned , veritable
عملی (صفت)
artificial , real , factual , applicatory , applicative , practical , feasible , pragmatic , applied , practicable
حسابی (صفت)
thorough-paced , real , square , arithmetical

معنی عبارات مرتبط با Real به فارسی

ملکی، دارایی غیر منقول، مستغل (مستغلات)
واقعی، هستمند، غیر تخیلی، فرهودی، راستین
(ریاضی) عدد حقیقی، شمار راستین، عدد حقیقی
زمان واقعی (همزمانی رویداد و گزارش آن در رادیو یا تلویزیون و غیره)، نادرنگی، (کامپیوتر) بلادرنگ، بی درنگ، بی وقفه، بلا درنگ
زمان سنج بلادرنگ
ورودی بلا درنگ
خروجی بلا درنگ
سیستم بلا درنگ
(خودمانی) واقعی، واقعا، حقیقتا

معنی Real در دیکشنری تخصصی

real
[برق و الکترونیک] حقیقی
[حقوق] واقعی، حقیقی، مربوط به مال یا ملک
[نساجی] حقیقی - واقعی - درست
[ریاضیات] حقیقی، واقعی
[حقوق] دعوای مالکیت (مستغلات)
[کامپیوتر] آدرس حقیقی ،آدرس واقعی
[کامپیوتر] نوعی پروتکل رایج که شرکت http://www,realaudio.com) Real Networks ) آن را ساخته است . این پروتکل به سیگنالهای صوتی امکان پخش از طریق اینترنت را می دهد . کاربر به طور مستقیم و فوری صوت را می شنود و نیازی به بار کردن فایل و سپس اجرای آن ندارد . پروتکل فوق گاهی برای توزیع پخشهای رادیویی خاصی به کار می رود.
[ریاضیات] آنالیز حقیقی
[ریاضیات] تابع تحلیلی حقیقی
[حسابداری] داراییهای حقیقی
[ریاضیات] دارای غیر منقول
[ریاضیات] محور حقیقی
[ریاضیات] فضای باناخ حقیقی
[حقوق] هر گونه علایق و منافع در املاک و مستغلات، به استثنای مالکیت عین
[کامپیوتر] ثابت حقیقی
[سینما] نوار اصلی
...

معنی کلمه Real به انگلیسی

real
• basic unit of currency in brazil (equal to 100 centavos)
• true, factual; genuine, authentic; actual, substantial; of reality, realistic; practical
• very, extremely (informal)
• reality, actuality
• something that is real actually exists and is not imagined, invented, or theoretical.
• real also means genuine and not artificial or an imitation.
• you also use real to say that something has all the characteristics or qualities that such a thing typically has.
• real can also mean that something is the true or original thing of its kind, in contrast to one that people may wrongly believe to be true or original.
• in american english, real is sometimes used instead of `very'.
• you use for real to emphasize that something is actually happening or being done; an informal expression.
• you use in real terms to talk about the actual value or cost of something. for example, if your salary rises by 5% but prices rise by 10%, your salary has fallen in real terms.
real account
• list of activities in which the remaining balance appears on the statement
real action
• action that has the potential to bring change
real cost
• (economics) financial cost of a product after deducting the influence of inflation
real danger
• concrete peril
real devaluation
• currency's loss of value in relation to other currencies influenced by the index
real diamond
• genuine diamond, original diamond, expensive diamond
real effective exchange rate
• exchange rate with deductions of the influence of inflation and international trade
real estate
...

Real را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

mohamad
واقعی
Sadaf
واقعی
Arvin
واقعی . اصل . راستین . حقیقی
Maryam
واقعی
marzieh
واقعی
پگاه درویش زاد
حاضر (real time = زمان حاضر)
a.r
inf. (intensifier) absolute; complete; utter
Fati
In fact:در حقیقت
P
True is synonym for real
M
حقیقی،واقعی
سارا
واقعی
Mohammad reza
حقیقی
ایمان حجتی
درمورد وجه نقد: غیرتقلبی، اصل، معتبر
Atieh
واقعی
Mobina
ب معنی واقعی ،همیشه باهم بودن💜
صالح
خود صالح
Mamad lak
حقیقی.واقعی.هنگامی که قبل از شخصیتی می آید به معنای ش:شخصست حقیقی است
زهرا واشقانی فراهانی
real change: تغییر اساسی
يار دلواري
Fulfills wishes
It gives rise to desires to the real practice of life
آرزوهایی را بر آورده میکند
خواسته هایی را به عمل حقیقی زندگی شکوفا میدهد
ETS
غیر مصنوعی، موجود، طبیعی، واقعی
mahan
واقعی حقیقی راستی . واقعا.واقع. واقعیت اینه.
میلاد علی پور
دقیق، واضح
Dina
واقعی
نیکان اسدی
غیر مصنوعی

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی real
کلمه : real
املای فارسی : ریل
اشتباه تایپی : قثشم
عکس real : در گوگل

آیا معنی Real مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )