برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1317 100 1

Restless

/ˈrestləs/ /ˈrestləs/

معنی: مضطرب، بی قرار، بی آرام
معانی دیگر: پر تکان، ناراحت، پرالتهاب، ناآرام، بی تاب، بی شکیب، پویا، ماجراجو، لگام شکن، فعال، اهل عمل، ناراضی، تغییر طلب

بررسی کلمه Restless

صفت ( adjective )
مشتقات: restlessly (adv.), restlessness (n.)
(1) تعریف: displaying an inability to rest.
مترادف: agitated, upset
مشابه: active, disturbed, excited, tense, uneasy, wakeful, wired

(2) تعریف: unable to relax, slow down, or remain quiet.
مترادف: disturbed, restive, uneasy, unquiet
مشابه: anxious, apprehensive, discontent, edgy, fidgety, fretful, ill at ease, jittery, jumpy, nervous, skittish, unsettled

(3) تعریف: in constant motion, as a natural phenomenon.
مترادف: continual, continuous, incessant, moving, unceasing
مشابه: active, itinerant, migrant, migratory, peripatetic, roaming, roving, transient, traveling, turning, unsettled, wandering

- the restless wind
[ترجمه ترگمان] باد بی‌قرار،
[ترجمه گوگل] باد بیقرار
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: affording no rest.
مترادف: sleepless, wakeful
متضاد: restful
مشابه: awake, disturbed, insomniac, uneasy, unrestful

- a restless night in bed
[ترجمه ترگمان] یک شب بی‌قرار در بس‌تر،
[ترجمه گوگل] شب بی قرار در رختخواب
[ترجمه شما] ...

واژه Restless در جمله های نمونه

1. restless sleep
خواب پر تلاطم

2. a restless rout of sheep
یک گله گوسفند بی‌قرار

3. . . . the other organs become restless
(سعدی) . . . دگر عضوها را نماند قرار

4. that news made him somber and restless
آن خبر او را غمگین و بی‌قرار کرد.

5. He looks like a restless man.
[ترجمه ترگمان]مثل یک مرد بی‌قرار به نظر می‌رسد
[ترجمه گوگل]او مانند یک مرد بی قرار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The children always get restless on long trips.
[ترجمه ترگمان]بچه‌ها همیشه از سفره‌ای طولانی ناراحت می‌شوند
[ترجمه گوگل]کودکان همیشه در سفرهای طولانی بی قرار هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. By 198 she was restless and needed a new impetus for her talent.
[ترجمه ترگمان]با این همه، او بی‌قرار بود و به نیرویی تازه برای استعدادش احتیاج داشت
[ترجمه گوگل]در سال 198 او بی قرار بود و نیاز به یک انگیزه جدید برای استعداد خود
[ترجمه شما] ...

مترادف Restless

مضطرب (صفت)
uneasy , confounded , agitated , fretted , disturbed , alarmed , worried , restless , care-worn , harassed , vexatious , pothered
بی قرار (صفت)
agog , disquiet , restless , fidgety , hectic , restive , variable , lubricious
بی آرام (صفت)
restless , qualmish , streaked

معنی کلمه Restless به انگلیسی

restless
• not still, unable to remain still; nervous, uneasy; lacking rest, lacking repose; constantly moving, perpetually in motion
• if you are restless, you are bored or dissatisfied, and want to do something else.
• you also say that someone is restless when they keep moving around because they find it difficult to keep still.
the young and the restless
• american television soap opera

Restless را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

يار دلواري
بيقرار بودن شخصي به معشوق
I'm your decision function
my heart is restless for you
من تابع تصمیم شما هستم
قلب من بی قرار توست
moon and star
بیقراتم
یوسف صابری
سراسیمه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی restless
کلمه : restless
املای فارسی : رستلس
اشتباه تایپی : قثسفمثسس
عکس restless : در گوگل

آیا معنی Restless مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )