برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1278 100 1

recessional

/rɪˈseʃn̩əl/ /rɪˈseʃn̩əl/

معنی: تنفسی، تعطیلی، وابسته به موقع تنفس، فترتی
معانی دیگر: وابسته به پسرفت یا رکود، وابسته بموقع تنفس

بررسی کلمه recessional

صفت ( adjective )
• : تعریف: of or pertaining to a recession.
اسم ( noun )
• : تعریف: a piece of music that accompanies the exit of participants in a program or religious ceremony.

- The bride-to-be wanted an Elton John song for the wedding recessional.
[ترجمه ترگمان] عروس آینده می‌خواهد یک آهنگ برای مراسم عروسی به نام \"التون جان\" بخواند
[ترجمه گوگل] عروس به دنبال یک آهنگ التون جان برای ضبط عروسی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه recessional در جمله های نمونه

1. Many home sellers remain stuck in a recessional rut.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از فروشندگان خانگی در دست‌انداز می‌مانند
[ترجمه گوگل]بسیاری از فروشندگان خانه همچنان در یک رکود اقتصادی می مانند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. That's a part of the problem with recessional unemployment; it becomes structural.
[ترجمه ترگمان]این بخشی از مشکل بیکاری است؛ این مساله ساختاری می‌شود
[ترجمه گوگل]این بخشی از مشکل بیکاری در حال کاهش است آن را ساختاری می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It was a late recessional, one of the last in Asia.
[ترجمه ترگمان]این اواخر recessional بود که یکی از آخرین in آسیا بود
[ترجمه گوگل]این یک رکود دیرینه بود، یکی از آخرین در آسیا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I thought he wouldn't see Dave and me—his whole attention seemed focused on the recessional hymn.
[ترجمه ترگمان]فکر می‌کردم که او دیو و من را نخواهد دید - همه توجه او روی مراسم غسل تعمید متمرکز شده بود
[ترجمه گوگل]من فکر کردم ...

مترادف recessional

تنفسی (صفت)
recessional , respiratory
تعطیلی (صفت)
recessional
وابسته به موقع تنفس (صفت)
recessional
فترتی (صفت)
recessional

معنی عبارات مرتبط با recessional به فارسی

سرودیکه هنگام دست کشیدن کشیشان از عبادت نواخته میشود

معنی کلمه recessional به انگلیسی

recessional
• hymn or musical work played at the end of a religious service as the clergy and congregation exit

recessional را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرضا قریشی
(در کلیسا و هنگام خروج روحانی و گروه کر از صحنه) سرود حمد و ثنا
سعادت اسفندیاری
منحنی خشکیدگی یا منحنی فروکش آب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی recessional
کلمه : recessional
املای فارسی : رکسینل
اشتباه تایپی : قثزثسسهخدشم
عکس recessional : در گوگل

آیا معنی recessional مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )