برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1313 100 1

reductionism

/rɪˈdʌkʃənɪzəm/ /rɪˈdʌkʃənɪzəm/

(تداعی کمی منفی) واگشت گرایی، تمایل زیاد به تجزیه کردن و ساده سازی

واژه reductionism در جمله های نمونه

1. What was the solution to the reductionism of liberal-rationalist thought?
[ترجمه ترگمان]راه‌حل تقلیل گرا اندیشی liberal چیست؟
[ترجمه گوگل]راه حل کاهش اصلاحات تفکر لیبرال-عقلگرا چیست؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In rejecting the reductionism of rationalism, the counterculture was so deeply anti-intellectual that it forfeited access to its own history.
[ترجمه ترگمان]در رد و بدل کردن reductionism، the چنان ضد فکری بود که دسترسی به تاریخ خود را از دست داد
[ترجمه گوگل]در رد انتقاد از عقلگرايي، مبارزه فرهنگي چنان عميق ضد روشنفکري بود که دسترسی به تاريخ خود را از دست داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Reductionism Sociologists of religion frequently appear inexcusably reductionist to those whom they study.
[ترجمه ترگمان]Reductionism جامعه‌شناسان دین به کرات به کسانی که مطالعه می‌کنند، تقلیل می‌یابد
[ترجمه گوگل]Reductionism جامعه شناسان دین اغلب به نظر می رسد غیر قابل انکار برای کسانی که آنها مطالعه می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The winning side, however, opted for a reductionism that located truth i ...

معنی کلمه reductionism به انگلیسی

reductionism
• theory that all phenomena can be explained in terms of a simpler phenomenon

reductionism را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرمان امیری
تقلیل‌گرایی
نیلو
اصلاح گرایی
یوسف صابری
تحویل گرایی
تقلی گرایی
ساده انگاری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی reductionism
کلمه : reductionism
املای فارسی : ردوکتینیسم
اشتباه تایپی : قثیعزفهخدهسئ
عکس reductionism : در گوگل

آیا معنی reductionism مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )