برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1329 100 1

refer to

واژه refer to در جمله های نمونه

1. They come from Tuam, a place they refer to on the title track of their album, 'All the Way From Tuam'.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها از Tuam می‌آیند، جایی که آن‌ها بر روی قطعه عنوان آلبوم شان، همه راه از Tuam، به آن‌ها اشاره می‌کنند
[ترجمه گوگل]آنها از توام هستند، جایی که آنها در عنوان آهنگ آلبوم خود، 'همه راه از توام' اشاره می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Pronouns are often used to refer to a noun that has already been mentioned.
[ترجمه ترگمان]pronouns اغلب برای اشاره به اسمی که قبلا ذکر شده‌است، استفاده می‌شوند
[ترجمه گوگل]ضمائم ها اغلب برای اشاره به اسم که قبلا ذکر شده است استفاده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Can't you refer to the dictionary?
[ترجمه ترگمان]نمی‌توانی به فرهنگ لغت رجوع کنی؟
[ترجمه گوگل]آیا نمی توانید به فرهنگ لغت مراجعه کنید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The figures in parentheses refer to page numbers.
[ترجمه ترگمان]اعداد داخل پرانتز به شماره صفحه اشاره دارند
[ترجمه گوگل]ارق ...

معنی refer to در دیکشنری تخصصی

refer to
[ریاضیات] نشان دادن، رجوع کردن به، نگریستن، مربوط شدن، اشاره کردن
[حقوق] "رجوع شود به صادر کننده چک" (اعلامیه یا یادداشت بانک در موارد غیر قابل پرداخت بودن چک)

معنی کلمه refer to به انگلیسی

refer to
• direct attention to; apply to
refer to arbitration
• take a dispute to mediation
refer to drawer
• entry by a bank written on the back of a check that was not paid which tells one to call to the owner of the bank account

refer to را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Aida gohar
اشاره کردن به
shayan
اشاره داشتن به
فاطمه
رجوع کردن به
احمد فریدنیا
اطلاق کردن
hojat
استجار کردن
محدثه فرومدی
یاد کردن، نام بردن، نامیدن، خواندن
حسین
استناد کردن (به)
سجاد صالحی
ارجاع دادن
میلاد علی پور
به معنای چیزی بودن
چیز
رجوع کردن به

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی refer to مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )