انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 1090 100 1

regardless

تلفظ regardless
تلفظ regardless به آمریکایی/rəˈɡɑːrdləs/ تلفظ regardless به انگلیسی/rɪˈɡɑːdləs/

معنی: صرفنظر از
معانی دیگر: (عامیانه) علیرغم، با وجود، در هر صورت، بی ملاحظه، بی دقت، بی پروا، بی اعتنا، با وجود علیرغم

بررسی کلمه regardless

صفت ( adjective )
• : تعریف: lacking regard, heed, or mindfulness.
مشابه: heedless

- Regardless of your opinion, I am going to paint it purple.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] بدون توجه به عقیده شما، من می‌خواهم آن را بنفش رنگ کنم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] صرف نظر از نظر شما، من قصد دارم آن را بنفش رنگ کنم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش
قید ( adverb )
مشتقات: regardlessly (adv.)
• : تعریف: without concern for or in spite of warnings, dangers, and the like.
مشابه: anyway, in any event

- We are going down the river regardless.
ترجمه کاربر [ترجمه A.A] در هر صورت ما داریم به پائین رودخانه میریم
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] با وجود این، داریم از رودخانه میریم پایین
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل] ما بدون توجه به رودخانه می رویم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

واژه regardless در جمله های نمونه

1. regardless of
ترجمه با وجود،علیرغم

2. i will go regardless of the consequences
ترجمه بدون توجه به عواقب آن خواهم رفت.

3. i will buy it regardless of cost
ترجمه بدون در نظر گرفتن قیمت آن را خواهم خرید.

4. they demanded an extension of democratic rights to all the citizens regardless of sex, race, or religion
ترجمه آنان خواهان آن بودند که همه‌ی شهروندان صرفنظر از جنسیت،نژاد و مذهب از حقوق مدنی برخوردار باشند.

5. Regardless of how often I correct him, he always makes the same mistake.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]صرف‌نظر از اینکه چقدر او را اصلاح می‌کنم، او همیشه همین اشتباه را مرتکب می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]صرف نظر از اینکه چگونه او را تصحیح می کنم، او همواره همان اشتباه را مرتکب می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. The health center serves all patients, regardless of their ability to pay.
ترجمه کاربر [ترجمه A.A] مرکز بهداشت صرف نظر از توانائی پرداخت به همه بیماران سرویس میدهد
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مرکز بهداشت همه بیماران را بدون توجه به توانایی آن‌ها برای پرداخت خدمت می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مرکز سلامت همه بیماران را صرف نظر از توانایی پرداخت آن می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. He says what he thinks, regardless of other people's feelings.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بدون توجه به احساسات دیگران، او می‌گوید که او چه فکر می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او می گوید آنچه را که فکر می کند، صرف نظر از احساسات دیگران
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. I protested, but she carried on regardless.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]من اعتراض کردم، اما او بی‌توجه به من ادامه داد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من اعتراض كردم، اما بدون در نظر داشت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. The law requires equal treatment for all, regardless of race, religion, or sex.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این قانون، صرف‌نظر از نژاد، مذهب، و یا جنسیت، نیاز به درمان مساوی برای همه دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]قانون نیاز به رفتار برابر برای همه، بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب یا جنسیت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. We will go on regardless of past failures.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بدون توجه به شکست‌های گذشته ادامه خواهیم داد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما بدون در نظر گرفتن خرابی های قبلی ادامه خواهیم داد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. I'll do it regardless of circumstances.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بدون توجه به شرایط، این کار را می‌کنم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من آن را صرف نظر از شرایط انجام خواهم داد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. It takes in anybody regardless of religion, colour, or creed.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در هر کسی بدون توجه به مذهب، رنگ، و یا معتقدات زمان می‌برد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هر کسی بدون در نظر گرفتن دین، رنگ و یا اعتقادات، به کسی احتیاج دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. I'll take the job regardless of the pay.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بدون توجه به پول، کار رو قبول می‌کنم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بدون توجه به پرداخت، کار را انجام خواهم داد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. He hired a plane, regardless of expense.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]، اون یه هواپیما رو استخدام کرد بدون توجه به هزینه
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او بدون در نظر گرفتن هزینه، هواپیما را استخدام کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. He went ahead and did it, regardless of the consequences.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او ادامه داد و این کار را کرد، بدون توجه به عواقبش
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او پیش رفت و این کار را بدون در نظر گرفتن عواقب آن انجام داد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف regardless

صرفنظر از (صفت)
irregardless , regardless , irrespective

معنی عبارات مرتبط با regardless به فارسی

با وجود، علیرغم، قطع نظر از
بی اعتنا نسبت به قانون

معنی کلمه regardless به انگلیسی

regardless
• heedless, inattentive, unmindful
• without consideration for possible problems, without regard to potential difficulties; anyway, in any case
• if something happens regardless of something else, it happens in spite of it.
• if someone did something regardless, they did it even though there were problems that could have stopped them.
regardless of
• without thinking about, without considering, without taking into account, without any connection to

regardless را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

مصطفا ١٦:٠٥ - ١٣٩٧/٠٥/٢٨
علی رغم ,صرف نظر از,بی توجه
I spend a lot of money on things regardless of my
necessity
|

zohre ١٢:٢١ - ١٣٩٧/٠٦/١١
Without being affected or influenced by something.
|

سعید صفاری مقدم ١٣:١٨ - ١٣٩٨/٠٤/٢٦
فارغ از ، صرفنظر از
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی regardless
کلمه : regardless
املای فارسی : رگردلس
اشتباه تایپی : قثلشقیمثسس
عکس regardless : در گوگل


آیا معنی regardless مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )