برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1286 100 1

rejuvenation

/rɪˌdʒuːvəˈneɪʃn̩/ /rɪˌdʒuːvəˈneɪʃn̩/

معنی: دوباره جوان سازی، باز جوانی

واژه rejuvenation در جمله های نمونه

1. The way Britain organises its politics needs rejuvenation.
[ترجمه ترگمان]شیوه‌ای که بریتانیا سازمان خود را سازمان دهی می‌کند به جوان‌سازی نیاز دارد
[ترجمه گوگل]بریتانیا سیاست های خود را سازماندهی می کند و نیاز به جوان سازی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A combination of rejuvenation and climatic change may cause complex terrace forms to be developed.
[ترجمه ترگمان]ترکیبی از تغییرات آب و هوایی ممکن است باعث ایجاد فرم‌های تراس پیچیده شود که باید توسعه یابند
[ترجمه گوگل]ترکیبی از جوانه زنی و تغییرات اقلیمی ممکن است موجب ایجاد فرم های تراس پیچیده شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Audiences, despite the rejuvenation in the West End, are gradually growing older.
[ترجمه ترگمان]تماشاگران، علی‌رغم جوان‌سازی در غرب، به تدریج مسن‌تر می‌شوند
[ترجمه گوگل]مخاطبان، با وجود جوانه زدن در غرب پایان، به تدریج در حال رشد بزرگتر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Under these conditions the slight convexity caused by rejuvenation will be quickly rendered even less conspicuous by subsequent river erosion.
...

مترادف rejuvenation

دوباره جوان سازی (اسم)
rejuvenation
باز جوانی (اسم)
rejuvenation

معنی rejuvenation در دیکشنری تخصصی

rejuvenation
[عمران و معماری] نوگشتن - تجدید حیات
[زمین شناسی] بازبرنایی ، باز جوانی ، دوباره جوان سازی

معنی کلمه rejuvenation به انگلیسی

rejuvenation
• act of making young again, act of restoring youth; process of becoming young again

rejuvenation را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عماد
بازجوان‌سازی
Azam
تجدید حیات

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی rejuvenation
کلمه : rejuvenation
املای فارسی : رجوونتین
اشتباه تایپی : قثتعرثدشفهخد
عکس rejuvenation : در گوگل

آیا معنی rejuvenation مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )