برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1283 100 1

revisit

/riˈvɪzət/ /riːˈvɪzɪt/

معنی: بازدید کردن، دوباره ملاقات کردن
معانی دیگر: ملاقات مجدد

بررسی کلمه revisit

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: revisits, revisiting, revisited
(1) تعریف: to visit or go to again, esp. with the intent to examine something or to relive an important experience.

- The murdered revisited the scene of the crime on the following night.
[ترجمه ترگمان] صحنه جنایت در شب بعد، صحنه جنایت را به قتل رساند
[ترجمه گوگل] قاتل در صحنه ی جرم در شب بعد مجددا باز شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: to consider once more; take up again.

- Let's revisit the question of motive.
[ترجمه ترگمان] بیا در مورد انگیزه بررسی کنیم
[ترجمه گوگل] بیایید دوباره به پرسش انگیزه نگاه کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه revisit در جمله های نمونه

1. We need to revisit this proposal as soon as the budget is clearer.
[ترجمه ترگمان]ما باید به محض این که بودجه واضح است، این پیشنهاد را بازبینی کنیم
[ترجمه گوگل]به محض اینکه بودجه واضح تر می شود، باید این پیشنهاد را دوباره بررسی کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Levey said he plans to revisit the same sites this spring and summer.
[ترجمه ترگمان]لوی گفت که قصد دارد در بهار و تابستان همان سایت‌ها را بازدید کند
[ترجمه گوگل]Levey گفت که او قصد دارد تا این سایت ها را از بهار و تابستان دوباره بازدید کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I joined a science team in 1985 to revisit Rose Garden.
[ترجمه ترگمان]در سال ۱۹۸۵ برای بازدید مجدد از باغ رز به یک تیم علوم پیوستم
[ترجمه گوگل]من به یک تیم علمی در سال 1985 پیوستم تا باغچه رز را بازبینی کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Constantly revisit the disciplines and impact of your specific strategies.
[ترجمه ترگمان]به طور مداوم موضوعات و تاثیر استراتژی‌های خاص خود را مرور کنید
[ترجمه گوگل] ...

مترادف revisit

بازدید کردن (فعل)
review , survey , gam , revisit , reconnoiter , reconnoitre
دوباره ملاقات کردن (فعل)
revisit

معنی کلمه revisit به انگلیسی

revisit
• visit again, call upon again, go and see another time
• if you revisit a place, you go back there after you have been away for a long time.

revisit را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فیض
بازبینی
a.r
دوباره در نظر گرفتن/بحث کردن
دوباره ملاقات کردن
to consider or discuss again
to visit again
میلاد علی پور
تجدید نظر، استیناف

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی revisit
کلمه : revisit
املای فارسی : رویسیت
اشتباه تایپی : قثرهسهف
عکس revisit : در گوگل

آیا معنی revisit مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )