برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1276 100 1

Serialization


معنی: ترتیب، تسلسل

واژه Serialization در جمله های نمونه

1. Serialization is the inverse operation of XML parsing.
[ترجمه ترگمان]serialization عملیات معکوس تجزیه XML است
[ترجمه گوگل]سریال سازی عملیات معکوس تجزیه XML است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Serialization will not deserialize delegates to non - public methods.
[ترجمه ترگمان]serialization نمایندگان را به روش‌های غیر دولتی اعزام نخواهد کرد
[ترجمه گوگل]سریال سازی نمایندگان را به شیوه های غیر عمومی نفی نمی کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Serialization delay has the most significant impact on end - to - end delay.
[ترجمه ترگمان]تاخیر serialization بیش‌ترین تاثیر را بر تاخیر به انتها دارد
[ترجمه گوگل]تأخیر سریال به تأخیر در پایان تا پایان پایان می یابد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. You'll use some basic serialization to turn the data into a savable form, and then you'll store it using Document Object Model (DOM) Storage.
[ترجمه ترگمان]شما از یک ترتیب اولیه برای تبدیل داده‌ها به فرم savable استفاده خواهید کرد، و سپ ...

مترادف Serialization

ترتیب (اسم)
order , arrangement , run , sequence , discipline , system , setup , ordonnance , rank , ordering , serialization , regularity , scheme , assortment , configuration , layout , management , collocation
تسلسل (اسم)
progression , suit , concatenation , continuity , sequence , serialization , track , continuum

معنی کلمه Serialization به انگلیسی

serialization
• process of publishing or producing a literary or dramatic work in short consecutive installments (also serialisation)

Serialization را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضا خلیلیان
پیاپی سازی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی serialization
کلمه : serialization
املای فارسی : سریلیزتین
اشتباه تایپی : سثقهشمهظشفهخد
عکس serialization : در گوگل

آیا معنی Serialization مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )