برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1356 100 1

Sincere

/ˌsɪnˈsɪr/ /sɪnˈsɪə/

معنی: خالص، صادق، صمیمی، بی ریا، قلبی، راست نما، مخلص
معانی دیگر: راد، پاکدل، صادقانه، رادمنشانه، واقعی، بی غل و غش، راستین، صمیمانه، (قدیمی) ناب، اصیل، (مهجور) زخمی نشده، سالم، بی صدمه

بررسی کلمه Sincere

صفت ( adjective )
حالات: sincerer, sincerest
مشتقات: sincerely (adv.)
(1) تعریف: genuine, true, and unaffected.
مترادف: authentic, genuine, natural, real, true, unaffected, unfeigned
متضاد: false, hollow
مشابه: guileless, honest, ingenuous, plain, warm

- a sincere interest in art
[ترجمه ترگمان] علاقه صادقانه‌ای به هنر
[ترجمه گوگل] یک علاقه صادقانه به هنر
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: honest or earnest.
مترادف: earnest, genuine, honest, real
متضاد: disingenuous, empty, glib, hypocritical, insincere, two-faced
مشابه: aboveboard, artless, candid, devout, frank, guileless, heartfelt, straightforward, upright, warm, wholehearted

- a sincere effort to improve
[ترجمه ترگمان] تلاش صادقانه برای بهبود
[ترجمه گوگل] یک تلاش صادقانه برای بهبود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- a sincere person
[ترجمه ترگمان] شخصی صادق و صمیمی
[ترجمه گوگل] یک شخص صادقانه
[ترجمه شما] ...

واژه Sincere در جمله های نمونه

1. sincere friendship
دوستی صمیمانه

2. sincere grief
اندوه واقعی

3. sincere wine
شراب ناب

4. a sincere proposal of friendship
دعوت صمیمانه به دوستی

5. accept my sincere congratulations
تهنیت صمیمانه‌ی مرا بپذیرید.

6. he was sincere in what he said
از روی صداقت حرف زد.

7. a show of his sincere love
تجلی عشق صادقانه‌ی او

8. in reward for your sincere services . . .
به پاداش خدمات صادقانه‌ی شما . . .

9. their letters rang with sincere praise
نامه‌های آنان پر بود از ستایش بی‌شایبه.

10. the greeting he received was warm and sincere
خوش آمدی که نسبت به او شد گرم و صمیمانه بود.

11. he ladles out praise to everyone, but he isn't sincere
او همه را غرق در تعریف می‌کند ولی (در این کار) صادق نیست.

12. In the season of joy I present my sincere wishes and kind thoughts. May the kind of Christmas outshine all the rest.
[ترجمه ترگمان]در فصل شادی، من آرزوهای صمیمانه و مهربان خود را تقدیم می ...

مترادف Sincere

خالص (صفت)
absolute , sheer , net , pure , genuine , solid , sincere , downright , heartfelt , veridical , virginal , unmixed , simon-pure , unalloyed , unadulterated
صادق (صفت)
truthful , frank , allegiant , loyal , leal , honest , sincere , veridical
صمیمی (صفت)
near , frank , real , cordial , sincere , loving , warm , privy , candid , big-hearted , intimate , heartfelt , unaffected , hearty , chummy , heart-to-heart , whole-hearted , true-hearted
بی ریا (صفت)
naive , sincere , candid , heartfelt , unaffected , naif , single-hearted , true-hearted
قلبی (صفت)
sincere , candid , heartfelt , hearty
راست نما (صفت)
sincere , likely
مخلص (صفت)
sincere

معنی کلمه Sincere به انگلیسی

sincere
• honest, truthful, frank, straightforward, genuine, earnest
• if you are sincere, you really mean the things you say.
sincere congratulations
• warm greetings, genuine felicitations
sincere proselyte
• person who converted to judaism out of personal belief
sincere remorse
• true regret, remorse that is heartfelt

Sincere را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

نعیم سالارنژاد
Honest in one's thought and action , true
امیرحسین روضاتی
قلب پاک / پاکدل / بی شیله پیله
sogand
honest,not pretending
میثم علیزاده
صادق، بی ریا
aram
خالصانه
میلاد علی پور
واقعی، حقیقی
صبایی
معادلش برای ما کسی میشه که ظاهر و باطن یکسانی داره

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sincere
کلمه : sincere
املای فارسی : سینسیر
اشتباه تایپی : سهدزثقث
عکس sincere : در گوگل

آیا معنی Sincere مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )