برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1353 100 1

Slap

/sˈlæp/ /slæp/

معنی: تودهنی، ضربه شدید، ضربت سریع، صدای چلب چلوپ، ضربت، با کف دست زدن، تپانچه زدن، زدن
معانی دیگر: (با چیز مسطح به ویژه کف دست) زدن، سیلی زدن، چک زدن، لت زدن، کشیده زدن، صدای سیلی، (صدای) درق، شرق، شپلق، شلپ، تلپی انداختن یا قرار دادن، پرت کردن، با بی دقتی انجام دادن، (عامیانه) مستقیم، مستقیما، یکسر، صاف، توهین

بررسی کلمه Slap

اسم ( noun )
(1) تعریف: a sharp blow, as with an open hand, that makes a cracking sound.
مشابه: clap, lick

(2) تعریف: the sound of such a blow.
مشابه: clap

(3) تعریف: an insult, rebuke, or injurious comment.
مشابه: lick, snub
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: slaps, slapping, slapped
عبارات: slap around, slap down
(1) تعریف: to strike with a flat surface, esp. an open hand.
مشابه: clap

(2) تعریف: to put, throw down, or the like with the sound of a slap.

- She slapped her papers down on the desk.
[ترجمه A.A] او کاغذیادداشتهایش را پرت کردبطرف پایین روی میز
|
[ترجمه ترگمان] او کاغذها را روی میز کوبید
[ترجمه گوگل] او مقالات خود را روی میز گذاشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: (informal) to put or make hastily a ...

واژه Slap در جمله های نمونه

1. slap and tickle
(انگلیس - خودمانی) مغازله،ماچ و بوسه

2. slap down
(عامیانه) 1- سرزنش کردن،نکوهش کردن 2- تودهنی زدن،وادار به سکوت کردن

3. slap somebody on the back
(به منظور تشویق و غیره) دست بر شانه یا پشت کسی زدن

4. slap something on something
(مالیات یا قیمت و غیره‌ی چیزی را) افزودن،بالابردن

5. to slap a hat on one's head
با بی‌دقتی و شتاب کلاه روی سر گذاشتن

6. to slap some paint onto a wall
دیوار را شلپ شولوپ رنگ زدن

7. a slap (or tap) on the wrist
تنبیه خفیف

8. a slap in the face
1- تو گوشی،سیلی 2- توهین،خوارشماری،تودهنی

9. a backhanded slap
سیلی با پشت دست

10. a smart slap
سیلی درد آور

11. i ran slap into a tree
صاف خوردم به درخت.

12. i heard a loud slap from the next-door room
صدای شلپ بلندی را از اتاق مجاور شنیدم.

13. i had a good mind to slap him hard
دلم می‌خواست یک سیلی محکم به او بزنم.

14. &quo ...

مترادف Slap

تودهنی (اسم)
slap
ضربه شدید (اسم)
slap , slat
ضربت سریع (اسم)
slap
صدای چلب چلوپ (اسم)
slap
ضربت (اسم)
smash , chop , skelp , impact , strike , stroke , hit , bat , smack , bop , beat , slap , whack , butt , blow , impulse , bump , knock , fib , biff , thump , bob , cuff , buffet , buff , dint , hack , pound , impulsion , lead-off , thwack , percussion , plunk , swat , whang
با کف دست زدن (فعل)
slap
تپانچه زدن (فعل)
slap
زدن (فعل)
cut off , cut , attain , get , strike , stroke , hit , play , touch , bop , lop , sound , haze , amputate , beat , slap , put on , tie , fly , clobber , slat , belt , whack , drub , mallet , chap , throb , imprint , knock , pummel , bruise , pulsate , spray , bunt , pop , frap , smite , nail , clout , poke , ding , shoot , pound , inject , lam , thwack , snip

معنی عبارات مرتبط با Slap به فارسی

(انگلیس - خودمانی) مغازله، ماچ و بوسه
(انگلیس - عامیانه)، با شدت و خشونت، غفلتا، با صدا، بضرب، سراسیمه
(عامیانه) 1- سرزنش کردن، نکوهش کردن 2- تودهنی زدن، وادار به سکوت کردن، ناگهان توقیف کردن، متوقف ساختن
(خودمانی)، (در اثر ضربه به سر) گیج، مات
(هاکی) ضربه ی شدید به گوی
(به منظور تشویق و غیره) دست بر شانه یا پشت کسی زدن
(مالیات یا قیمت و غیره ی چیزی را) افزودن، بالابردن
(انگلیس - خودمانی)، شیک، مجلل

معنی Slap در دیکشنری تخصصی

slap
[عمران و معماری] ضربه سیلی
[سینما] کمدی مسخره بازی - کمدی متکی برحوادث و تصادمهای فیزیکی عجیب و غریب - کمدی پرحرکت و جنجال و زد و خورد - سبک اسلپ استیک - کمدی بزن و بکوب

معنی کلمه Slap به انگلیسی

slap
• blow made with an open hand, smack, whack; noise like that of a slap, crack; insult, sharp criticism; guitar technique
• strike with an open hand, smack, whack; make a noise like that of a slap; insult, criticize harshly; put place or set down with a loud sharp noise
• directly, sharply, smack
• if you slap someone, you hit them with the palm of your hand. verb here but can also be used as a count noun. e.g. give him a slap if he is too much of a pest.
• if you slap someone on the back, you hit them in a friendly manner on their back. verb here but can also be used as a count noun. e.g. ...a hefty slap on the back.
• if you slap something onto a surface, you put it there quickly and carelessly.
• if something that someone does is a slap in the face, it shocks or upsets you because you feel that it is not justified and seems like a betrayal.
• a slap on the wrist is a warning or punishment that is not very severe.
slap bang
• slap-bang is used in expressions such as `slap-bang in the middle' or `slap-bang in front of them', to mean exactly in that place; an informal word.
slap in the face
• light hit to the face with an open hand; insulting action, offensive situation; startling and negative occurrence
slap on the back
• encourage, praise
slap up
• a slap-up meal is a large enjoyable meal, especially one that you eat at a restaurant; an informal word.

Slap را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی قناد
سیلی زدن
داریوش
هنگامی که میخواهیم در مورد صدور یک الزام یا تعهد قانونی (جریمه یا شکایت یا محکومیت یا زندان)صحبت کنیم از این فعل با حرف اضافه withاستفاده میکنیم.
He was found guilty by judge and slapped with a five-year sentence
او از طرف قاضی مجرم شناخته شد و برایش ۵ سال بریدند
Officer slapped her with a speeding ticket
پلیس او را جریمه کرد(قبض جریمه صادر کرد )
میلاد علی پور
چک زدن به صورت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی slap
کلمه : slap
املای فارسی : سلپ
اشتباه تایپی : سمشح
عکس slap : در گوگل

آیا معنی Slap مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )