برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1330 100 1

Spite

/ˈspaɪt/ /spaɪt/

معنی: کینه، بدخواهی، غرض، لج، بغض، برسرلج اوردن، خشمگین کردن، کینه ورزیدن
معانی دیگر: دق دل، رجوع شود به: 5 hate - غرض ورزی کردن، کینه توزی کردن، (با کسی) لج بودن، (مهجور) هر چیز زننده، فلاکت، بغ­

بررسی کلمه Spite

اسم ( noun )
(1) تعریف: the malicious wish to hurt, bother, or humiliate someone.
مترادف: animosity, hostility, ill will, malice
متضاد: benevolence

(2) تعریف: a particular instance of such a wish.
مترادف: grudge, ill will
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: spites, spiting, spited
عبارات: in spite of
• : تعریف: to act toward (someone) with spite.
مترادف: hurt
متضاد: please
مشابه: bother, gall, grudge, harm, humiliate, pique, wound

واژه Spite در جمله های نمونه

1. in spite of all the propaganda, the standard of morality has not improved
علی‌رغم همه‌ی تبلیغات،سطح اخلاقیات بالا نرفته است.

2. in spite of early reversals, he finally succeeded
با وجود بدبیاری‌های اولیه در پایان کار موفق شد.

3. in spite of
علیرغم،باوجود

4. we attacked in spite of the enemy's superior strength
علیرغم نیروی برتر دشمن (به آنها) حمله کردیم.

5. he spoke loudly to spite me
از لج من بلند بلند حرف می‌زد.

6. she kept plowing ahead in spite of the difficulties
علی‌رغم مشکلات به سختی به راه خود ادامه داد.

7. the children were ready to spite their elders
بچه‌ها مساعد بودند که لج بزرگترها را به دل بگیرند.

8. to say something out of spite
از روی غرض حرفی را زدن

9. cut off one's nose to spite one's face
به منافع خود ضرر زدن (مثل الاغی که از لج ارباب خود را غرق کند)

10. I like people who make me laugh in spite of myself.
[ترجمه ترگمان]من مردمی را دوست دارم که مرا به رغم میل خود make
[ترجمه گوگل]من از افرادی که من را بخاطر خودم می خندم دوست دارم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر ر ...

مترادف Spite

کینه (اسم)
hatred , animosity , enmity , rancor , grudge , spite , vengeance , peeve
بدخواهی (اسم)
malice , malignancy , rancor , spite , malevolence , disaffection
غرض (اسم)
gain , motive , partiality , purpose , intention , grudge , spite , prejudice , lucre , peeve , private interest
لج (اسم)
grudge , spite , grouch
بغض (اسم)
hatred , spite
برسرلج اوردن (فعل)
spite
خشمگین کردن (فعل)
annoy , incense , aggravate , exasperate , anger , infuriate , vex , make angry , disgruntle , spite , irritate , enrage , make furious , provoke
کینه ورزیدن (فعل)
hate , spite

معنی کلمه Spite به انگلیسی

spite
• malice, malevolence, ill-will; resentment, animosity, grudge
• act maliciously toward another, be nasty, vent anger on; annoy, intentionally irritate
• spite is the desire to hurt or upset someone.
• if you do something nasty to spite someone, you do it deliberately in order to hurt, upset, or damage them.
• you use in spite of to introduce information which makes your previous or next statement seem surprising.
• if you do something in spite of yourself, you do it although you did not really intend to or expect to.
spite fence
• partition, divider, something that serves to separate
fit of spite
• nasty outburst
just to spite
• merely to cause aggravation
out of spite
• out of a desire to irritate, maliciously
owe one a spite
• hold animosity, hold a grudge against someone
to spite
• for no real reason, to cause anger

Spite را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمدرضا جهان نژادی
برخلاف - علی رغم
زهرا سادات
دوستان اشتباه نکنید اون inspite هست که معنی علی رغم میده
Spite معنی کینه، بدخواهی، دق دلی، لج کردن میده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی spite
کلمه : spite
املای فارسی : سپیت
اشتباه تایپی : سحهفث
عکس spite : در گوگل

آیا معنی Spite مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )