برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1328 100 1

scheme

/ˈskiːm/ /skiːm/

معنی: ترتیب، تمهید، برنامه، طرح، رویه، تدبیر، طرح کلی، نقشه، توطئه چیدن، نقشه طرح کردن، طرح کردن
معانی دیگر: نقشه ی عمل، دوز و کلک، کلک، حقه، ترفند، حیله، تبانی، سوسه، دسیسه، آرایش، نظام، کلک زدن، تبانی کردن، حقه زدن، سوسه آمدن، دسیسه کردن، نقشه چیدن، نمودار، نمایه، دیسنما، ترسیمه، جدول، طرح واره، جدول ستاره خوانی، نمودار قرارگیری ستارگان، تدبیر کردن، تمهید کردن

بررسی کلمه scheme

اسم ( noun )
(1) تعریف: a devious plan; plot.
مترادف: cabal, contrivance, design, intrigue, machination, plot
مشابه: collusion, deal, device

- His marrying her was just part of a scheme to get at her inheritance.
[ترجمه ترگمان] ازدواج او فقط بخشی از نقشه بود که به ارث او برسد
[ترجمه گوگل] ازدواج او تنها بخشی از یک طرح برای به دست آوردن او در میراث بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: a plan or program for gaining a specific goal.
مترادف: game plan, means, plan, projection, strategy
مشابه: design, tack, tactic

- They thought of a brilliant scheme to make money over the summer.
[ترجمه ترگمان] آن‌ها به فکر یک نقشه درخشان بودند که در تابستان پول در بیاورند
[ترجمه گوگل] آنها از یک طرح درخشان برای پول در طول تابستان فکر کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The government's scheme to create more jobs is being criticized.
[ترجمه ترگمان] برنامه دولت برای ایجاد مشاغل بیشتر مورد انتقاد قرار گرفته‌است
[ترجمه گوگل] طرح دولت برای ایجاد شغل های بیشتری مورد ا ...

واژه scheme در جمله های نمونه

1. a scheme to evade paying taxes
نقشه‌ای برای گریز از پرداخت مالیات

2. a scheme to get control of the government
ترفندی برای اعمال نفوذ در دستگاه دولت

3. another scheme to cheat old farmers
یک حقه‌ی دیگر برای گول زدن کشاورزان سالخورده

4. the scheme of things in the material world
نظام چیزها در جهان مادی

5. a color scheme
آرایش رنگ‌ها

6. a government scheme for fighting illiteracy
تدبیر دولت برای پیکار با بیسوادی

7. a mad scheme
نقشه‌ی احمقانه

8. a mature scheme
نقشه‌ی سنجیده

9. a new scheme for rural electrification
طرحی تازه برای برق رسانی به روستاها

10. a romantic scheme
یک طرح غیرعملی

11. a subtle scheme
یک نقشه‌ی حیله‌آمیز

12. a visionary scheme
یک نقشه‌ی غیرعملی

13. a wild scheme
یک طرح غیر عملی

14. a health insurance scheme
...

مترادف scheme

ترتیب (اسم)
order , arrangement , run , sequence , discipline , system , setup , ordonnance , rank , ordering , serialization , regularity , scheme , assortment , configuration , layout , management , collocation
تمهید (اسم)
arrangement , intrigue , preparation , scheming , scheme , contrivance , prolusion
برنامه (اسم)
title , program , scheme , bill of fare , plan , schedule , code , syllabus
طرح (اسم)
trace , figure , design , skeleton , projection , line , scheme , draft , pattern , plan , blueprint , layout , project , model , drawing , lineament , diagram , plot , protraction , sketch , croquis , delineation , eye draught , schema , outline , shop drawing
رویه (اسم)
upper , tack , top , procedure , facing , cover , surface , method , scheme , metier , comportment , vamp , praxis , tenor , instep , ism
تدبیر (اسم)
measure , counsel , rede , design , contraption , experiment , scheme , contrivance , plan , machination , gimmick
طرح کلی (اسم)
scheme , outline
نقشه (اسم)
program , design , scheme , plan , project , model , plat , chart , map , plot
توطئه چیدن (فعل)
collogue , collude , intrigue , scheme , plot
نقشه طرح کردن (فعل)
scheme
طرح کردن (فعل)
propose , design , draw , scheme , draft , plan , bring forth , lay , propound , sketch , put forward

معنی عبارات مرتبط با scheme به فارسی

رنگ بندی، طرح رنگ
رویه زندگی، نقشه زندگی
ترتیب قافیه های شعر (در انگلیسی با حروف الفبا نشان می دهند مثلا ترتیب قافیه ی سانت ایتالیایی: abba abba cdecde)، ترتیب وقوع قوافی در بند شعری، قافیه بندی

معنی scheme در دیکشنری تخصصی

scheme
[عمران و معماری] طرح - سامانسازی - برنامه
[برق و الکترونیک] طرح
[بهداشت] کروکی
[نساجی] طرح
[ریاضیات] طرح
[آمار] طرح
[حقوق] قرارداد ارفاقی (میان ورشکسته یا بدهکار یا بستانکاران)
[ریاضیات] طرح جبری
[ریاضیات] طرح نسبت دهی
[ریاضیات] شمای برنولی، طرح برنولی
[عمران و معماری] طرح بهسازی محیط
[آب و خاک] طرح تابلو شطرنجی
[آب و خاک] طرح صریح کلاسیک
[برق و الکترونیک] روش حذفی
[برق و الکترونیک] نمودار انرژی
[ریاضیات] طرح صریح
[آمار] طرح کنترلی پیش خورانی-پس خورانی

معنی کلمه scheme به انگلیسی

scheme
• plan, design; system; plot, intrigue; diagram, outline
• plan, devise, plot; intrigue, conspire, contrive
• a scheme is a plan produced by one person as a way of achieving something.
• a scheme is also a large-scale plan produced by a government or by an organization.
• when people scheme, they make secret plans; used showing disapproval.
• the scheme of things is the way that everything in the world or in a particular situation seems to be organized.
abortive scheme
• failed plan, plan that did not succeed
be a party to a scheme
• take part in a conspiracy; support a plan
color scheme
• combination of colors used in decorating the interior of a house or building
colour scheme
• a colour scheme is an arrangement of colours that you choose, for example for the walls, curtains, and carpet in a room.
lay down a scheme
• plan, make a plan, plot, make a scheme
mean scheme
• plan which is designed with mean intentions
pension scheme
• a pension scheme is a scheme which enables people to receive a pension after contributing to the scheme for a certain period.
planning scheme
• plan of action, method of planning
staff suggestion scheme
• plan to encourage proposals for improving efficiency
thwarted his scheme
• frustrated his plan, sabotaged his scheme to harm someone
thwarting a scheme
• violating a plan, canceling a plan in order to injure someone
urban scheme ...

scheme را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

dream
طرح-رویکرد-روش
حسین اقبالی
سودا
فارسی را پاس بداریم.
معیار
Marks Scheme
معیارهای نمره دهی
سروش
پروسه،فرآیند
Mehrab
یک نقشه و یا برنامه برای به دست آوردن چیزی غیرقانونی
Faryba
طرحواره_ اسکیما

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی scheme
کلمه : scheme
املای فارسی : سچم
اشتباه تایپی : سزاثئث
عکس scheme : در گوگل

آیا معنی scheme مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )