برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1275 100 1

sensationalism

/senˈseɪʃənəˌlɪzəm/ /sɪnˈseɪʃənəlɪzəm/

معنی: پیروی از عواطف واحساسات
معانی دیگر: (هنر و ادبیات - توسل افراط آمیز به احساسات و مبالغه و سبک مصنوعی و غیره به منظور تولید هیجان و تکان و غیره) سوهش ـ افروزی، احساس افروزی، پیروی از مسائل احساساتی وشورانگیز

واژه sensationalism در جمله های نمونه

1. The newspaper has been accused of sensationalism in its coverage of the murders.
[ترجمه ترگمان]این روزنامه متهم به اختلاس در پوشش خود از این قتل‌ها شده‌است
[ترجمه گوگل]این روزنامه در پوشش قتل ها متهم به حساسیت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The report criticises the newspaper for sensationalism.
[ترجمه ترگمان]این گزارش روزنامه را برای sensationalism مورد انتقاد قرار می‌دهد
[ترجمه گوگل]این گزارش روزنامه را برای حساسیت گرایی مورد انتقاد قرار می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Avoid sensationalism in reporting crime.
[ترجمه ترگمان]از sensationalism در گزارش جنایت خودداری کنید
[ترجمه گوگل]اجتناب از حساسیت در گزارش جرم و جنایت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It smacks of both sensationalism and trivialisation.
[ترجمه ترگمان]بوی هر دو sensationalism و trivialisation را به هم می‌زند
[ترجمه گوگل]هر دو حساسیت و بی اهمیت بودن آن را حس می کند
[ترجمه شما] ...

مترادف sensationalism

پیروی از عواطف واحساسات (اسم)
sentimentality , sensationalism , sentimentalism

معنی کلمه sensationalism به انگلیسی

sensationalism
• events or material designed to shock, events or subject matter intended to excite interest
• sensationalism is the presentation of facts in a way that is intended to produce strong feelings of shock, anger, or excitement; used showing disapproval.

sensationalism را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

k lover
آب و تاب دادن موضوعی برای اینکه تا حد ممکن عجیب، شوکه کننده و مهیج به نظر برسد.
مرتضی بزرگیان
احساس‌گرایی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sensationalism
کلمه : sensationalism
املای فارسی : سنستینلیسم
اشتباه تایپی : سثدسشفهخدشمهسئ
عکس sensationalism : در گوگل

آیا معنی sensationalism مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )