برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1278 100 1

shooting star

/ˈʃuːtɪŋˈstɑːr/ /ˈʃuːtɪŋstɑː/

معنی: شهاب ثاقب، تیر شهاب، ستاره ثاقب
معانی دیگر: نیزک (meteor هم می گویند)

بررسی کلمه shooting star

اسم ( noun )
(1) تعریف: a chunk of extraterrestrial matter that burns up as it enters the earth's atmosphere; meteor.

(2) تعریف: any of several plants of the primrose family that bear bright flowers with turned-back petals.

واژه shooting star در جمله های نمونه

1. I spotted a shooting star which, to my astonishment, was bright green in colour.
[ترجمه ترگمان]یک ستاره دنباله‌دار را دیدم که به حیرت من، به رنگ سبز روشن بود
[ترجمه گوگل]من یک ستاره تیراندازی را دیدم که به من شگفت زده شد، رنگ سبز روشن بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Do you wish when you see a shooting star?
[ترجمه ترگمان]آیا زمانی که یک ستاره عکاسی را می‌بینید؟
[ترجمه گوگل]آیا می خواهید زمانی که یک ستاره تیراندازی را ببینید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It was a shooting star that propelled me into astronomy in the first place.
[ترجمه ترگمان]این یک ستاره عکاسی بود که من را در وهله اول به سمت ستاره‌شناسی سوق داد
[ترجمه گوگل]این یک ستاره تیراندازی بود که در وهله اول من را به ستاره شناسی برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. A shooting star sped across the sky.
[ترجمه ترگمان]یک ستاره دنباله‌دار در آسمان پرواز کرد
[ترجمه گوگل]یک ستاره تیراندازی در سراسر آسمان
[ترجمه شما] ...

مترادف shooting star

شهاب ثاقب (اسم)
aerolite , meteoroid , shooting star , meteor
تیر شهاب (اسم)
meteoroid , shooting star , meteoric shower , meteor shower , falling star
ستاره ثاقب (اسم)
shooting star

معنی کلمه shooting star به انگلیسی

shooting star
• star in the sky that is falling, meteor
• a shooting star is a piece of rock or metal that burns very brightly when it enters the earth's atmosphere from space, and is seen from earth as a bright star travelling very fast across the sky.

shooting star را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Angel
ستاره دنباله دار
aram
شهاب

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی shooting star
کلمه : shooting star
املای فارسی : شوتینگ استار
اشتباه تایپی : ساخخفهدل سفشق
عکس shooting star : در گوگل

آیا معنی shooting star مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )