انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 986 100 1

smoke screen

تلفظ smoke screen
تلفظ smoke screen به آمریکایی/smoʊkˈskriːn/ تلفظ smoke screen به انگلیسی/sməʊkskriːn/

پرده ی دود (برای استتار قشون و غیره)، استتار با دود، دود پرده، پرده دود، موجب تاریکی وابهام

بررسی کلمه smoke screen

اسم ( noun )
(1) تعریف: a cloud of smoke used to hide military areas or operations from an enemy.

(2) تعریف: a deceptive statement or action used to conceal or disguise one's activities or intentions.
مشابه: blind, excuse, subterfuge

واژه smoke screen در جمله های نمونه

1. They hide their real intentions behind a smoke screen of religious piety.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آن‌ها نیت‌های واقعی خود را پشت پرده دود مذهبی پنهان می‌کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آنها قصد واقعی خود را در پشت صفحه نمایش دود غرور مذهبی پنهان می کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. The working elements of smoke screen on countermining IR and laser guided weapons were analyzed.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]عناصر کاری صفحه دود بر روی countermining IR و سلاح‌های هدایت‌کننده لیزری تحلیل شدند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]عناصر کارگر دود سیگنال بر روی سلاح ضد ضربه و لیزر هدایت شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Then the actuality of smoke screen equipments abroad was discussed.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سپس استفاده از تجهیزات صفحه نمایش دود در خارج مورد بحث قرار گرفت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سپس واقعیت تجهیزات داین نمایش در خارج از کشور مورد بحث قرار گرفت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. In the simulation of smoke control, smoke screen, exhausting smoke in the platform layer, blowing-in from the stair heads and smoke prevention air curtain are combined, analyzed and compared.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در شبیه‌سازی کنترل دود، صفحه دود، دود exhausting در لایه پلت فرم، دمیدن در سره‌ای پله و پرده هوای جلوگیری از دود با هم ترکیب می‌شوند، آنالیز و مقایسه می‌شوند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در شبیه سازی کنترل دود، صفحه نمایش دود، دود اگزوز در لایه پلتفرم، دمیدن از سر پله ها و پرده های هوای پیشگیر دود ترکیب، تجزیه و تحلیل و مقایسه شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Ms. "Smoke Screen -up" is an accomplished flutist, as she study flute playing hard with the teacher from Shanghai Broadcasting Symphony Orchestra, she is also adept at webpage and art design.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]خانم \"ترک سیگار - بالا زدن\" یک مهارت کامل است، همانطور که او در حال مطالعه فلوت با معلم از ارکستر سمفونیک \"شانگهای\" است، او همچنین در صفحه وب و طراحی هنری ماهر است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]خانم 'Smoke Screen -up' یک فلوچارت تحسین برانگیز است، زیرا او فلاکت را به سختی با معلم ارکستر سمفونیک شنوایی شکسپیر مطالعه می کند، او همچنین در صفحه وب و طراحی هنری معروف است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. The FTC will not be smoke screen for tobacco companies'shameful marketing practices.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نوع FTC با استفاده از روش‌های بازاریابی شرم‌آور برای شرکت‌های دخانیات وجود نخواهد داشت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]FTC برای محصولات بازاریابی سنگین شرکت های دخانیات نمایش داده نخواهد شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Three methods about measuring transmissivity of IR smoke screen were introduced in this paper.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سه روش اندازه‌گیری transmissivity صفحه دود IR در این مقاله مطرح شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در این مقاله، سه روش برای اندازه گیری میزان اشباع صفحه نمایش دود سیگنال معرفی شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. The infant industry argument is a smoke screen.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بحث صنعت کودک یک صفحه دودی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]استدلال صنعت نوزاد، صفحه نمایش دود است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Lighting fires to create a smoke screen is an ancient ruse in military tactics.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]روشن کردن آتش برای ایجاد یک صفحه دود، نیرنگ باستانی در تاکتیک‌های نظامی است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آتش سوزی روشنایی برای ایجاد یک صفحه دود، یک حمله باستانی در تاکتیک های نظامی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Um, I still think that, that maybe the powers that be want it probably as a smoke screen.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ام، من هنوز فکر می‌کنم که شاید قدرت‌های اون به عنوان یه پرده دود باشه
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ام، هنوز هم فکر می کنم که شاید قدرت هایی باشد که احتمالا به عنوان یک صفحه نمایش دود می خواهند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. This new method can be used to assess integrally the performance of smoke screen. It also provides a reference for the development of smoke bomb and smoke device.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این روش جدید را می توان برای ارزیابی عملکرد صفحه نمایش دود مورد استفاده قرار داد همچنین یک مرجع برای توسعه بمب دود و دستگاه دود ارائه می‌دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این روش جدید می تواند برای ارزیابی عملکرد یک صفحه نمایش دود استفاده شود این همچنین مرجع برای توسعه بمب دود و دستگاه دود می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Several Methods : To evaluate the jamming effect of the infrared smoke screen are advanced.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]روش‌های متعددی: برای ارزیابی اثر jamming صفحه دود مادون‌قرمز، پیشرفته هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]روشهای متعددی برای ارزیابی اثر ماندگاری صفحه نمایش دود مادون قرمز پیشرفته است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Infrared extinction ability and application of tiny graphite powder in combustible anti - infrared smoke screen were studied.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]توانایی انقراض مادون‌قرمز و کاربرد پودر گرافیتی ریز در صفحه دود anti combustible مورد بررسی قرار گرفت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]توانایی انقراض مادون قرمز و کاربرد پودر گرافیت کوچک در صفحه نمایش دود سیگنال ضد انفجار قابل احتراق مورد بررسی قرار گرفت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Some experimental results show that the method is an aid to differentiating and analysing the degree of infrared smoke screen obscuration accurately.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برخی نتایج تجربی نشان می‌دهد که این روش، کمک به متمایز کردن و تجزیه و تحلیل دقیق نوار دود مادون‌قرمز به طور دقیق است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بعضی از نتایج تجربی نشان می دهد که این روش به دقت تشخیص و تحلیل میزان اشباع صفحه نمایش دود سیگنال مادون قرمز کمک می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی کلمه smoke screen به انگلیسی

smoke screen
• thick fog that forms due to an explosion; misleading, diversion, deceptive screen

smoke screen را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد شما درباره معنی smoke screenنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

علی > Fat chance
mina > you won
حدیث > مهرسام
علیرضا > awesome
golzar > vituperation
مریم مختارزاد > surreal
میدیا > bachache
ارغوان > switch

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

توضیحات دیگر

معنی smoke screen
کلمه : smoke screen
املای فارسی : سمک اسکرین
اشتباه تایپی : سئخنث سزقثثد
عکس smoke screen : در گوگل


آیا معنی smoke screen مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )