انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1066 100 1

sociological

تلفظ sociological
تلفظ sociological به آمریکایی/ˌsoʊsɪəˈlɒdʒɪkl̩/ تلفظ sociological به انگلیسی/ˌsəʊsɪəˈlɒdʒɪkl̩/

معنی: وابسته به جامعه شناسی
معانی دیگر: وابسته به علم جامعه شناسی، هامه شناختی، هامه شناسانه

بررسی کلمه sociological

صفت ( adjective )
مشتقات: sociologically (adv.)
(1) تعریف: of or concerning sociology.

(2) تعریف: concerned with the social or cultural, rather than the personal aspects of something.

واژه sociological در جمله های نمونه

1. mehri's play was amusing and its sociological angle had a great appeal
ترجمه نمایشنامه‌ی مهری سرگرم کننده بود و جنبه‌ی اجتماعی بسیار گیرایی داشت.

2. Psychological and sociological studies were emphasizing the importance of the family.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]مطالعات روانشناسی و جامعه‌شناسی بر اهمیت خانواده تاکید داشتند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مطالعات روانشناختی و جامعه شناسی بر اهمیت خانواده تاکید داشتند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. The sociological study of religion moved from the centre to the periphery of sociology.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]جامعه‌شناسی مذهب از مرکز به محیط جامعه‌شناسی منتقل شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مطالعه جامعه شناختی دین از مرکز به حاشیه جامعه شناسی منتقل شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. The book had a personal/political/sociological slant.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این کتاب یک انحراف شخصی \/ جامعه‌شناختی را داشت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این کتاب یک رویکرد شخصی / سیاسی / جامعه شناختی داشت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. The main criticism of sociological positivism is founded on the vagueness of the central concepts of the theory.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نقد اصلی of جامعه‌شناختی در ابهام مفاهیم مرکزی نظریه بنیان نهاده شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]انتقاد اصلی پوزیتیویسم جامعه شناختی بر ابهام مفاهیم مرکزی این نظریه استوار است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. In this paper we explicitly consider sociological factors, namely social custom, and the notion of individual commitment.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در این مقاله ما به طور واضح عوامل جامعه‌شناسی به نام عرف اجتماعی و مفهوم تعهد فردی را در نظر می‌گیریم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در این مقاله، به صراحت، عوامل جامعه شناختی، یعنی آداب اجتماعی و مفهوم تعهد فردی را در نظر می گیریم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Modern fashion writers interpret this hemline ricochet with sociological spins.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نویسندگان مد مدرن این hemline ricochet را با چرخش جامعه‌شناختی تعبیر می‌کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نویسندگان مدرن مدرن این کمانه خطی را با چرخشهای جامعه شناختی تفسیر می کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. He not only developed sociological research but encouraged a culture of funded research throughout the institute.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او نه تنها تحقیقات جامعه‌شناختی را توسعه داد بلکه فرهنگ تحقیقی سرمایه‌گذاری شده را در سراسر این موسسه تشویق کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او نه تنها تحقیقات جامعه شناختی را توسعه داد، بلکه فرهنگی از تحقیقات مالی در سراسر مؤسسه را تشویق کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. We will look at sociological explanations for the under-representation of females in criminal activity.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ما به توضیحات جامعه‌شناختی در رابطه با حضور زنان در فعالیت‌های مجرمانه نگاه خواهیم کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما به توضیحات جامعه شناختی برای نمایندگی زنان در فعالیت های جنایی نگاه خواهیم کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. It's now a sociological and historical fact that gay men and lesbians have constructed this dense network of relationships and communities.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در حال حاضر این یک واقعیت اجتماعی و تاریخی است که مردان همجنس گرا و لزبین ها این شبکه متراکم روابط و جوامع را ساخته‌اند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اکنون یک واقعیت جامعه شناختی و تاریخی است که همجنسگرایان و همجنسگرایان این شبکه مترقی روابط و جوامع را ساخته اند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. In normativist language the style of sociological positivism is that of constructivist rationalism.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در زبان normativist، سبک of sociological، نوعی rationalism constructivist است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در سبک هنجارگرایی، سبک مثبت گرایی جامعه شناسی، عقل گرایی سازنده گرا است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Cooley is too sociological for such simplicity.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]کولی برای این سادگی بیش از حد جامعه‌شناسی می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کوولی برای چنین سادگی بسیار جامعه شناختی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. The value of the sociological perspective is that it enables students to see why society believes in the discipline in question.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ارزش دیدگاه جامعه‌شناختی این است که دانش آموزان را قادر می‌سازد تا ببینند چرا جامعه به نظم و انضباط در این زمینه اعتقاد دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ارزش دیدگاه جامعه شناختی این است که دانش آموزان را قادر می سازد تا ببینند چرا جامعه به این رشته مورد نظر اعتقاد دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. This may be a social problem or a sociological problem.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این می‌تواند یک مشکل اجتماعی یا یک مشکل جامعه‌شناختی باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این ممکن است یک مشکل اجتماعی یا یک مشکل جامعه شناختی باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. Finally, sociological accounts should be more objective, systematic and potentially verifiable.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در نهایت، حساب‌های جامعه‌شناختی باید more، سیستماتیک و بالقوه قابل رسیدگی باشند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در نهایت، حساب های جامعه شناختی باید بیشتر هدفمند، سیستماتیک و به طور بالقوه قابل اثبات باشند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف sociological

وابسته به جامعه شناسی (صفت)
sociological

معنی کلمه sociological به انگلیسی

sociological
• pertaining to sociology, pertaining to the study of the structure and development of human society

sociological را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

Toomaz ٠٧:١٥ - ١٣٩٨/٠١/١٤
جامعه شناختی
|

اعظم نوری ٠٧:١١ - ١٣٩٨/٠٨/٠٦
جامعه شناسانه
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

Erfan_Z_A_D > اغما
افشین اشکبوسی > قد و قامت
امل .ب.خ > course
محمدحسین اجارودی از گرمی.اردبیل > issar
اثر ناپذیر > passive
exo.pcy😍 > exo
مهران > فابریک
مهبد > مهبد

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

توضیحات دیگر

معنی sociological
کلمه : sociological
املای فارسی : سکیلگیکل
اشتباه تایپی : سخزهخمخلهزشم
عکس sociological : در گوگل


آیا معنی sociological مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )