برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1321 100 1

sociological

/ˌsoʊsɪəˈlɒdʒɪkl̩/ /ˌsəʊsɪəˈlɒdʒɪkl̩/

معنی: وابسته به جامعه شناسی
معانی دیگر: وابسته به علم جامعه شناسی، هامه شناختی، هامه شناسانه

بررسی کلمه sociological

صفت ( adjective )
مشتقات: sociologically (adv.)
(1) تعریف: of or concerning sociology.

(2) تعریف: concerned with the social or cultural, rather than the personal aspects of something.

واژه sociological در جمله های نمونه

1. mehri's play was amusing and its sociological angle had a great appeal
نمایشنامه‌ی مهری سرگرم کننده بود و جنبه‌ی اجتماعی بسیار گیرایی داشت.

2. Psychological and sociological studies were emphasizing the importance of the family.
[ترجمه ترگمان]مطالعات روانشناسی و جامعه‌شناسی بر اهمیت خانواده تاکید داشتند
[ترجمه گوگل]مطالعات روانشناختی و جامعه شناسی بر اهمیت خانواده تاکید داشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The sociological study of religion moved from the centre to the periphery of sociology.
[ترجمه ترگمان]جامعه‌شناسی مذهب از مرکز به محیط جامعه‌شناسی منتقل شد
[ترجمه گوگل]مطالعه جامعه شناختی دین از مرکز به حاشیه جامعه شناسی منتقل شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The book had a personal/political/sociological slant.
[ترجمه ترگمان]این کتاب یک انحراف شخصی \/ جامعه‌شناختی را داشت
[ترجمه گوگل]این کتاب یک رویکرد شخصی / سیاسی / جامعه شناختی داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The main criticism of sociological posi ...

مترادف sociological

وابسته به جامعه شناسی (صفت)
sociological

معنی کلمه sociological به انگلیسی

sociological
• pertaining to sociology, pertaining to the study of the structure and development of human society

sociological را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Toomaz
جامعه شناختی
اعظم نوری
جامعه شناسانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sociological
کلمه : sociological
املای فارسی : سکیلگیکل
اشتباه تایپی : سخزهخمخلهزشم
عکس sociological : در گوگل

آیا معنی sociological مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )