برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1332 100 1

steep

/ˈstiːp/ /stiːp/

معنی: مایع، سرازیر، تند، سراشیب، گزاف، فرو کردن، خیساندن، اشباع کردن، شیب دادن
معانی دیگر: پر شیب، سر بالا، سر پایین، شیب دار، تنده، (شیب) تند، نشیب، زیاده، اجحاف آمیز، افراط آمیز، غلو آمیز، زیاد نما، آبروت کردن، دم کردن، دم کشیدن، (خود را در چیزی) غرق کردن، غرقه کردن یا شدن، اشباع کردن یا شدن، خیس خوردن، فرو کردن در مایع، مایع جهت خیساندن

بررسی کلمه steep

صفت ( adjective )
حالات: steeper, steepest
(1) تعریف: having a sharp slope or incline.
مترادف: abrupt
متضاد: gentle, gradual
مشابه: arduous, bluff, perpendicular, precipitous, sharp, sheer, sloping, vertical

- a steep mountain
[ترجمه ترگمان] یه کوه پرشیب
[ترجمه گوگل] یک کوه تند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: too expensive or high, as a price or amount.
مترادف: costly, expensive, stiff
متضاد: reasonable
مشابه: dear, excessive, exorbitant, extravagant, fancy, high, upscale
اسم ( noun )
مشتقات: steeply (adv.), steepness (n.)
• : تعریف: a hill, cliff, or other steep location.
مترادف: cliff, elevation, hill
مشابه: precipice
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: steeps, steeping, steeped
(1) تعریف: to submerge and leave in a liquid, esp. for extracting an essential element, cleaning, or softening; soak.
مترادف: immerse, seethe, soak
مشابه: brew, douse, drench, impregnate, macerate, marinade, marinate, saturate, souse

(2) تعریف: to imbue thoroughly; become saturated.
...

واژه steep در جمله های نمونه

1. steep demands
خواسته‌های افراط آمیز

2. steep prices
قیمت‌های گزاف

3. a steep incline
شیب تند

4. a steep road
جاده‌ی پر شیب

5. agha rahim's steep statements
اظهارات غلو آمیز آقا رحیم

6. before cooking, steep the beans for a while
پیش از پختن لوبیا را قدری بخیسان.

7. the road was very steep and i had to get off and walk the bicycle to the top of the hill
جاده بسیار سر بالا بود و مجبور شدم پیاده شوم و دوچرخه را تا بالای تپه با خود ببرم.

8. a large recess in the steep rock
شکافی بزرگ در صخره‌ی پرشیب

9. only a madman would adventure down this steep mountain
فقط یک آدم دیوانه با پایین رفتن از این کوه پرشیب جان خود را به خطر می‌اندازد.

10. we had difficulty getting any purchase on the steep rock
در پیدا کردن جاپا بر آن صخره‌ی پر شیب دچار اشکال شدیم.

11. Remember when life's path is steep to keep your mind even.
[ترجمه ترگمان]به خاطر داشته باش که راه زندگی خیلی شیب دارد تا ذهن تو را آرام نگه دارد
[ترجمه گوگل]به یاد داشته باشید زمانی که مسیر زندگی شیب دار است، ح ...

مترادف steep

مایع (اسم)
steep , water , fluid , liquid , liquid substance
سرازیر (صفت)
steep , inclined , downward , downhill , upside-down
تند (صفت)
caustic , abrupt , sudden , spicy , steep , fast , sharp , harsh , sour , tart , acrid , acrimonious , acute , hot , keen , quick , mercurial , brisk , heady , headlong , inflammable , rapid , tempestuous , snappy , peppery , arrowy , rattling , biting , nipping , bitter , virulent , rash , violent , intensive , discourteous , transient , crusty , pungent , hasty , racy , rath , rathe , mordacious , prestissimo , presto , snippy , temerarious , wing-footed
سراشیب (صفت)
steep , inclined , bluff , slant , downward , downhill , upside-down
گزاف (صفت)
steep , high , extravagant , stupendous , immense , tall , bombastic , exorbitant , costly , extortionate , high-flown , unconscionable
فرو کردن (فعل)
steep , embed , infix , imbed , poach , jam , thrust , horn in , inculcate , dig , detrude , hold down , implant
خیساندن (فعل)
bate , steep , water , macerate , soak , drench , damp , moisten , wet , sop , presoak , ret
اشباع کردن (فعل)
steep , imbibe , imbrue , glut , ingraft , impregnate , imbue , indoctrinate , saturate , inundate , suffuse
شیب دادن (فعل)
steep , incline

معنی steep در دیکشنری تخصصی

steep
[عمران و معماری] سراشیبی تند - شیبدار
[نساجی] خیساندن
[زمین شناسی] تونل آب بر پرشیب ، تونل آب بر سراشیب
[عمران و معماری] شیب تند
[زمین شناسی] شیب تند
[آب و خاک] شیب تند
[نساجی] سرژه پر شیب - سرژه پر زاویه

معنی کلمه steep به انگلیسی

steep
• soak in a liquid, immerse in liquid; saturate, imbue
• having a sharp slope, precipitous; expensive, exorbitant; extreme
• a steep slope rises at a very sharp angle and is difficult to go up.
• a steep increase is a very big increase.
• if the price of something is a bit steep, it is expensive; an informal use.
steep ascent
• climbing up something with a sharp inclination, inclined ascension which is difficult to perform
steep road
• path with a sharp rise or slope

steep را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محدثه
شدید
احمد
خیساندن
Kiarash
شیب دار (adj.)
محمدرضا ایوبی صانع
(oxford)(of a slope, hill, etc.) rising or falling quickly, not gradually
مهدی باقری
در رابطه با قیمت، کاهش و افزایش و… قابل استفاده است
Steep prices
Steep increase/rise/decrease/drop in smth
#دیکشنری_لانگمن
hamid
دم کردن
امیر کاوسی
سراشیبی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی steep
کلمه : steep
املای فارسی : ستیپ
اشتباه تایپی : سفثثح
عکس steep : در گوگل

آیا معنی steep مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )