برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1151 100 1

strictness


معنی: سخت گیری در سیاست
معانی دیگر: سختی، سخت گیری، دقت

واژه strictness در جمله های نمونه

1. The strictness of the rules, even when liberally interpreted, has the effect of restricting innovation.
[ترجمه ترگمان]سختگیری قوانین، حتی زمانی که سخاوتمندانه تفسیر می‌شود، تاثیر محدود کردن نوآوری را دارد
[ترجمه گوگل]شدت قواعد، حتی هنگامی که به صورت آزادانه تفسیر شده است، اثر محدود کردن نوآوری است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. There was, for some, an excitement in the strictness of rules, to so much being forbidden.
[ترجمه ترگمان]برای برخی از آنان هیجان زیادی وجود داشت که به این حد ممنوع بود
[ترجمه گوگل]برای بعضی ها، هیجان در قاعده قوانین وجود دارد، تا آنجا که ممنوع است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Glare was to be observed in greater strictness and in absolute poverty.
[ترجمه ترگمان]Glare باید در سختگیری بیشتری و در فقر مطلق مشاهده می‌شد
[ترجمه گوگل]خیره شدن در سخت تر شدن و فقر مطلق مشاهده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Comparatively, the mother's"punishment and strictness", "emotional warmth"and the father's"overprotection"have more important influence on children&# ...

مترادف strictness

سخت گیری در سیاست (اسم)
intransigence , strictness

معنی کلمه strictness به انگلیسی

strictness
• severity, harshness; conformity to rules; sternness
over strictness
• extreme meticulousness, extreme fussiness, excess attention to small details

strictness را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه هزاریان
خشونت، سادگی، سختی
شیما
متعصبانه
anita
متعهد به چهارچوب، سختگیری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی strictness
کلمه : strictness
املای فارسی : ستریکتنس
اشتباه تایپی : سفقهزفدثسس
عکس strictness : در گوگل

آیا معنی strictness مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )