برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1281 100 1

suited

واژه suited در جمله های نمونه

1. He is not really suited for a teaching career.
[ترجمه ترگمان]او واقعا برای یک شغل آموزشی مناسب نیست
[ترجمه گوگل]او واقعا برای یک حرفه تدریس مناسب نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This diet is suited to anyone who wants to lose weight fast.
[ترجمه ترگمان]این رژیم غذایی برای هر کسی که می‌خواهد به سرعت وزن کم کند مناسب است
[ترجمه گوگل]این رژیم مناسب هر کسی که می خواهد سریع وزن کم کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It's not really suited to absolute beginners.
[ترجمه ترگمان]این واقعا برای مبتدیان خوب مناسب نیست
[ترجمه گوگل]این واقعا برای مبتدیان مطلق مناسب نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. She was ideally suited to the job.
[ترجمه ترگمان]او برای این کار مناسب نبود
[ترجمه گوگل]او ایده آل برای این کار مناسب بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

معنی کلمه suited به انگلیسی

suited
• if something is suited to a particular purpose or person, it is right or appropriate for them.
• if a couple are well suited, they are likely to have a successful relationship because they have similar personalities and interests.
ill suited
• not well adapted, poorly matched, poorly fit

suited را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
adj. Wearing a suit; Fitting or appropriate
اسما
مناسب
زهرا
سازگار.. موافق
اسماعیلی محمود
سازگار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی suited مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )