انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 801 100 1

واژه sulcus در جمله های نمونه

1. Superior buccal gingival sulcus incision dissection was made inferior to zygomatic bone and zygomatic arch periosteum.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]کالبد شکافی در کالبد شکافی sulcus شکافی در استخوان گونه و استخوان گونه استخوان گونه ساخته شده‌بو
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]جداسازی برش سوزن لثه باکال بهتر از استخوان زایگومات و پرایستای قاعده ساقه است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Conclusion: Localization of superior central sulcus and its neighbors on the body surface by MRI are possible.
ترجمه کاربر [ترجمه عبدالرضا تهامى] نتيجه گيرى: موقعيت يابى شيار فوقانى مركزى و (نقاط) مجاور آن بر روى سطح بدن توسط MRI امكان پذير است
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نتیجه‌گیری: Localization از sulcus مرکزی و همسایه‌های آن بر روی سطح بدن با MRI، امکان پذیر است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نتیجه گیری مکانیزم سوزن مرکزی مرکزی و همسایگان آن بر روی سطح بدن توسط MRI امکان پذیر است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. METHODS:Small incision cataract extraction and ciliary sulcus suture of PC IOL was performed in 20 cases(21 eyes)after couching cataract surgery.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]روش‌ها: شکاف کوچک عمل آب‌مروارید و ciliary sulcus suture از PC IOL در ۲۰ مورد (۲۱ چشم)بعد از جراحی آب‌مروارید انجام شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]روشها: برداشتن کاتاراکت مچ پا و سوزن سلیاکی PC IOL در 20 مورد (21 چشم) پس از عمل جراحی کاتاراکت انجام شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. On the humerus specimen, intertubercular sulcus was narrowed by obvious hyperplasia small tubercle.
ترجمه کاربر [ترجمه عبدالرضا تهامى] بر روى نمونه استخوان بازو، شيار بين توبركولى ، با هيپرپلازى واضح توبركول كوچك تنگ شده بود
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در نمونه استخوان بازو، intertubercular sulcus از استخوان obvious نازک تنگ شده بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در نمونه ی انسدادی، سوزن بین تیوبوروبال به واسطه ی سلول های خونی پر از هیپرپلازی محدود شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. We discovered that the intraparietal sulcus contains a miniature map of all of these territories.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ما کشف کردیم که the sulcus شامل یک نقشه کوچک از همه این سرزمین‌ها است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ما کشف کردیم که سوزن داخل درونی شامل یک نقشه مینیاتوری از تمام این سرزمین ها است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Objective To investigate the role of outer sulcus epithelium cells to the endolymph homeostasis.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هدف تحقیق در مورد نقش سلول‌های بافت پوششی محافظ بیرونی به the endolymph
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هدف: بررسی نقش سلولهای اپیتلیوم سولوس بیرونی به هوموستاز اندولیمف
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. The parieto-occipital sulcus disappears on the 1-2 sections from the cingulate gyrus will disappear to the paracentral lobule will appear.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بخش parieto - پس‌سر در بخش‌های ۱ - ۲ از قشر کمربندی ناپدید خواهد شد و تا the lobule ظاهر خواهد شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سوزن پاريتو-اكسيپيتال در بخشهاي 1-2 از سوراخهاي سينگولات ناپديد مي شود و به لكهاي پاراكتورالي ظاهر مي شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Conclusion:The precentral sulcus appears on the 1 2 sections that the lenticular nucleus and anterior limb of internal capsule appear but the anterior commissure and dorsal thalamus doesn't appear.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نتیجه‌گیری: precentral sulcus در ۱ دو بخش ظاهر می‌شود که هسته lenticular و عضو پیشین کپسول داخلی ظاهر می‌شوند اما تالاموس و تالاموس کشیده نشده است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نتیجه گیری سوزن پیش مرکز در قسمت های 1 و 2 نشان داده شده است که هسته چروکیده و اندام قدامی کپسول داخلی ظاهر می شود، اما کمر و قوز پشت و تالاموس پشتی ظاهر نمی شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. The most common image finding of sulcus vocalis are bilateral longitudinal sulcus. 5 A history of throat disease might relative to sulcus vocalis.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]معمول‌ترین تصویر از sulcus vocalis، sulcus طولی دو جانبه است ۵ سابقه بیماری گلو ممکن است نسبت به sulcus vocalis باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شایع ترین یافته های تصویر سلوک آوازس، سوزن طولی دو طرفه است 5 تاریخچه بیماری گلودرد ممکن است نسبت به sulcus vocalis باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. The coxal process is situated at the ventral extremity of the pleural sulcus.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]فرآیند coxal در انتهای شکمی of sulcus قرار دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]فرایند کوکسال در مچ پا از شکم پلورال قرار دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Postoperatively, the severe enophthalmos was markedly improved, and the patient was satisfied although an evident supratarsal sulcus was still presents.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با این حال، the شدید به طور قابل‌ملاحظه‌ای بهبود یافته بود، و بیمار راضی بود هر چند که هنوز هم presents مشهود بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بعد از عمل، انوفتالموز شدید به طور قابل توجهی بهبود یافت و بیمار راضی شد، هرچند یک سوزن خفیف ظاهری هنوز هم ارائه می شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. OBJECTIVE:To probe into the anatomical factors of cervical spondylosis of nerve root type with occurrence rate of involved cervical nerve in cervical intervertebral foramen and sulcus of spinal nerve.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]OBJECTIVE: برای بررسی عوامل تشریحی از نوع ریشه عصب با نرخ وقوع عصب گردنی در دهانه رحم گردنی و sulcus عصب نخاعی
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هدف: برای بررسی عوامل تشریحی اسپوندیلوز گردنی نوع ریشه عصب با میزان وقوع عصب گردنی در ناحیه گردن رحم و سوزن عصب ستون فقرات
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. In fact, Berns discovered that when people went along with the group on wrong answers, activity increased in the right intraparietal sulcus, an area of the brain devoted to spatial awareness.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در واقع، Berns کشف کرد که وقتی مردم به همراه گروه به پاسخ‌های غلط می‌رفتند، فعالیت در سمت راست intraparietal sulcus، ناحیه‌ای از مغز که به آگاهی فضایی اختصاص داشت، افزایش یافت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در حقیقت، برن ها کشف کردند که وقتی مردم با گروهی از پاسخ های اشتباه همراه شدند، فعالیت در سمت راست سینه درون جسمی، ناحیه ای از مغز که به آگاهی فضایی اختصاص دارد، افزایش می یابد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Methods: Two triangular random skin flaps mastoid area were pushed into auriculocephalic sulcus and sutured tip - to - tip.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]روش‌ها: دو مثلث random از ناحیه mastoid به auriculocephalic sulcus و sutured - فشار داده شدند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]روش ها: دو ناحيه مزانشيدي فضايي تصادفي مثلثي سه گوشه اي به سوزن گوش و حلق و بيني و با نوك انگشتي به سر گذاشته شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی sulcus در دیکشنری تخصصی

sulcus
[دندانپزشکی] شیارهای باریک و بلند و وی شکلی که معمولا در سطح اکلوزال دندانهای خلفی مشاهده می شود.
[زمین شناسی] شیار گوش مانند یک شیار خارجی در اتصال یک لاله گوش با بدنه صدف یک نرم تن دو کفه ای.
[دندانپزشکی] شیار باریکی است که بین حاشیه لثه یا Gingival line و چسبندگی اپیتلیالی یا Epithelial attachment وجود دارد. این شیار با عمیقتر شدن خود سبب تخریب بافتهای اطراف دندان می شود.
[زمین شناسی] شیار باریکی است که بین حاشیه لثه(gingival line )و چسبندگی مخاطی(epithelial attachment ) وجود دارد. این شیار با عمیقتر شدن خود سبب تخریب بافتهای اطراف دندان می شود
[زمین شناسی] شیار زیرحاشیه ای رجوع شود به scrobis septalis.
[زمین شناسی] شیار میانی یک گودی قائم شاخص در سطح پیشین و میانی کفه یک استراکد

معنی کلمه sulcus به انگلیسی

sulcus
• furrow, groove
sulcus lateralis cerebri
• cleft between the frontal and temporal lobes of the brain, sylvian fissure (anatomy)

sulcus را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی sulcus

masoom ١٨:٠١ - ١٣٩٧/١١/٢٣
در مغز و اعصاب به معنی شیار ها و تو رفتگی های سطح قشر (cortex)است.
|

پیشنهاد شما درباره معنی sulcusنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی sulcus
کلمه : sulcus
املای فارسی : سولکوس
اشتباه تایپی : سعمزعس
عکس sulcus : در گوگل


آیا معنی sulcus مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )