برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1325 100 1

swear at

واژه swear at در جمله های نمونه

1. Don't swear at him; it's all of my faults.
[ترجمه ترگمان]به او فحش نده؛ همه‌اش تقصیر منه
[ترجمه گوگل]به او قسم نخورید؛ این همه گسل من است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Why did you let him swear at you like that?
[ترجمه ترگمان]چرا گذاشتی همچین چیزی بهت بخوره؟
[ترجمه گوگل]چرا بهش اجازه دادید که بهش احترام بذاری؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. There's no need to swear at me, even if I have made a mistake.
[ترجمه ترگمان]نیازی نیست به من فحش بدهی، حتی اگر اشتباه کرده باشم
[ترجمه گوگل]حتی اگر یک اشتباه را انجام دادم، نیازی نیست که به من قسم بخورم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. When the taxi driver started to swear at him, he walked off.
[ترجمه ترگمان]وقتی که راننده تاکسی به او فحش می‌داد، به راه افتاد
[ترجمه گوگل]وقتی راننده تاکسی به او قسم داد، او راه می رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه swear at به انگلیسی

swear at
• curse at -, say an obscenity at -

swear at را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هاله
دشنام گفتن- ناسزاگویی- فحش دادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی swear at مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )