برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1316 100 1

Tail away

واژه Tail away در جمله های نمونه

1. His voice tailed away in the bitter cold air.
[ترجمه ترگمان]صدایش در هوای سرد و تلخ ناپدید شد
[ترجمه گوگل]صدای او در هوای تلخ سرد بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The actor's voice tailed away as he forgot his lines.
[ترجمه ترگمان]همان طور که خطوط خود را از یاد برده بود، صدای بازیگر به گوش رسید
[ترجمه گوگل]صدای بازیگر به خاطر خطوط خود فراموش شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The boy's voice tailed away into silence.
[ترجمه ترگمان]صدای پسر به خاموشی گرایید
[ترجمه گوگل]صدای پسر به سکوت خیره شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. 'But why . . . ?' Her voice tailed away.
[ترجمه ترگمان]اما چرا …؟ صدای او از بین رفت
[ترجمه گوگل]'اما چرا ؟ ' صدای او بلند شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. When I ...

معنی کلمه Tail away به انگلیسی

tail away
• tail off, diminish gradually, wane, subside gradually, fade

Tail away را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید محمود حسینی
غیر قابل شنیدن شدن،ضعیف تر شدن،کم شدن،ازبین رفتن،عقب افتادن، ول شدن، باریک شدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Tail away مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )