برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1347 100 1

take a fancy to

واژه take a fancy to در جمله های نمونه

1. Laura's taken a fancy to Japanese food.
[ترجمه ترگمان]لو را هوس غذای ژاپنی می‌کند
[ترجمه گوگل]لورا غذای ژاپنی را دوست دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I've suddenly taken a fancy to detective stories.
[ترجمه ترگمان]ناگهان به داستان‌های کاراگاهی علاقه‌مند شدم
[ترجمه گوگل]من به طور ناگهانی به داستان کارآگاهی علاقه مند شدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I suspectshe surely takes a fancy to you.
[ترجمه ترگمان]من به طور حتم به شما علاقمند هستم
[ترجمه گوگل]من مشکوک هستم مطمئنا به شما علاقه مند می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I've taken a fancy to that silly hat.
[ترجمه ترگمان]من با آن کلاه مسخره سر و کار دارم
[ترجمه گوگل]من به این کلاه احمقانه فکر کرده ام
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه take a fancy to به انگلیسی

take a fancy to
• be attracted to, be fond of -

take a fancy to را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح)‌: مجذوب شدن،‌ علاقه مند شدن به کسی یا چیزی

https://idioms.thefreedictionary.com/take a fancy to

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی take a fancy to مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )