برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1351 100 1

thought

/θɔːt/ /θɔːt/

معنی: نظر، گمان، قصد، اندیشه، خیال، استدلال، عقیده، تفکر، فکر، خاطر، خاطره، پندار، سگال، چیز فکری
معانی دیگر: پنداشت، منظور، نیت، توجه، نمید، ملاحظه، تامل، یک ذره، کمی، یک کمی، یک خرده، اندکی، زمان گذشته و اسم مفعول: think، افکار، مطلب

بررسی کلمه thought

اسم ( noun )
(1) تعریف: the act, process, or power of thinking.
مترادف: conceptualization, thinking
مشابه: cognition, contemplation, imagination, intellect, intelligence, judgment, mind, reason, reflection, sense, speculation, understanding

(2) تعریف: the product of mental processes, esp. a single notion.
مترادف: concept, idea, notion
مشابه: belief, conception, estimation, image, opinion, reflection, supposition, view

- I just had a thought.
[ترجمه ترگمان] من فقط یه فکری داشتم
[ترجمه گوگل] فقط یه لحظه فکر کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: a way of thinking typical of a specified person, period, culture, or group.
مترادف: doctrine, ideology
مشابه: belief, conviction, credo, dogma, ideas, opinion, sentiment, teachings, tenets, theory, view

- feminist thought
[ترجمه ترگمان] تفکر فمینیستی
[ترجمه گوگل] فکر فمینیستی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: serious or careful attention.
• مترا ...

واژه thought در جمله های نمونه

1. thought provoking
تفکر انگیز

2. a thought flashed before her mind
فکری به خاطرش خطور کرد.

3. a thought rushing into his mind
اندیشه‌ای که با سرعت به مغزش خطور می‌کرد

4. a thought that is still lurking in the recesses of his subconscious
اندیشه‌ای که هنوز در اعماق ضمیر ناخودآگاه او کمین کرده است

5. deep thought
تفکر ژرف

6. everyone thought she was an old woman, but when her disguises were removed, she was found to be a ten-year old girl!
همه می‌پنداشتند پیرزن است ولی وقتی نقاب او را برداشتند معلوم شد دختر بچه‌ای ده ساله است‌!

7. he thought ahmad was wrong and did not mince matters in telling him so
او فکر می‌کرد که احمد اشتباه می‌کند و (این مطلب را) صریحا به او گفت.

8. he thought all blacks were his soul brothers
او فکر می‌کرد همه‌ی سیاهان برادران روحی او هستند.

9. he thought drinking coffee would give him more pep
او فکر می‌کرد که خوردن قهوه او را سرحال خواهد آورد.

10. he thought he was a modern-day amir arsalan
او فکر می‌کرد که امیر ارسلان زمان است.

11. he thought it was a good time to sweeten the people with a tax cut
...

مترادف thought

نظر (اسم)
sight , verdict , view , advice , regard , opinion , look , viewpoint , thought , slant , discretion , observation , gander , esteem , ken , waff
گمان (اسم)
doubt , supposition , impression , aim , assumption , opinion , belief , guess , conjecture , surmise , thought , idea
قصد (اسم)
resolution , will , assumption , pretension , purpose , intent , intention , animus , thought , purport , design , attempt , determination
اندیشه (اسم)
deliberation , opinion , reflection , thought , anxiety , worry , idea , solicitude , notion , device , meditation , plan , reflexion , mentality
خیال (اسم)
illusion , fiction , impression , vision , apparition , deliberation , intention , guess , thought , design , fancy , idea , notion , imagination , phantom , ghost , mind , meditation , plan , whim , whim-wham , reverie , cogitation , hallucination , figment , dream , simulacrum , spectrum , fantom , speculation , phantasma , wraith
استدلال (اسم)
thought , argument , argumentation , reasoning , logic , ratiocination
عقیده (اسم)
impression , say , view , judgment , opinion , viewpoint , faith , belief , thought , notion , conception , estimation , review , credo , conviction , tenet , creed
تفکر (اسم)
reflection , contemplation , thought , meditation , thinking , cerebration , reflexion , considering , recollection , self-contemplation
فکر (اسم)
opinion , intent , intention , thought , idea , notion , concept , speculation
خاطر (اسم)
impression , thought , remembrance , idea , notion , mind , mood , humor , memory , recollection
خاطره (اسم)
impression , thought , reminiscence , idea , memoir , notion , memory , recollection
پندار (اسم)
supposition , opinion , thought , notion
سگال (اسم)
thought
چیز فکری (اسم)
thought

معنی عبارات مرتبط با thought به فارسی

تفکر شده، فکر شده، سنجیده، مطالعه شده
مثل اینکه، که گویی، گویا
وارستگی از مذهب، ازادی فکر، لامذهب
نظرم عوض شد
کوته فکری
جناه مره
پس از تفکر مجدد (درباره ی چیزی)
فکر ثانوی (درباره ی چیزی)، اندیشه ی مجدد

معنی کلمه thought به انگلیسی

thought
• idea, concept, product of the mind
• thought is the past tense and past participle of think.
• a thought is an idea in your mind.
• thought is the activity of thinking.
• you can refer to a set of ideas as a particular type of thought.
• your thoughts are the ideas in your mind when you are thinking about something; a literary use.
• your thoughts on something are your opinions on it.
• see also second thoughts.
thought about it
• thought it through, made up his mind
thought highly of him
• respected him very much, valued him to a great extent, was very impressed by him, he was very important to him
thought highly of himself
• saw in himself the right person for the job, showed an excess of self-confidence
thought it out
• considered a topic, had ideas concerning something
thought it over
• gave something consideration, reflected about something
thought it right
• thought that it was proper, though it was correct
thought nothing of him
• did not respect him, did not appreciate him, was not impressed by him
thought out
• if a plan or idea is well thought-out, it has been prepared carefully. if it is badly thought-out, it has not been considered carefully during its preparation.
thought provoking
• if something such as a novel, play, or film is thought-provoking, it makes you think about a subject in a new and interesting way.
thought to himself
• reflected to himself, thought matters out alone
though ...

thought را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Negin
Just idea and opinion
naser
به ذهن خطور کرد
SuperSU
فکر می کردم که..
MOHAMMADREZA
فکر کردن
Zahra
فکر می کردم
مهدیس
فکر کردن
s.maleki 14
گذشته think (فكر كردن)
زهرا رحمانی
به نظر، به گمان
Ati
تصور
Aylin
گذشته ی think به معنی فکر کردن
لیلی
گاه در لحضه های تنهایی
محدثه فرومدی
it is thought to = تصور می‌شود که، گمان می‌رود که
محمد مصطفایی
تصور کردن
Sharifi
Past tense of think
سکوت
Past form of think
فعلی است به معنی فکر کردن که در زمان گذشته
استفاده می شود
محمد جواد
اندیشه ،تفکر در حالت اسم و در صورت فعل گذشته think می باشد
Ahmad
افکار. تفکر. فکر کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی thought
کلمه : thought
املای فارسی : تاوث
اشتباه تایپی : فاخعلاف
عکس thought : در گوگل

آیا معنی thought مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )