برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1359 100 1

ticker

/ˈtɪkər/ /ˈtɪkə/

معنی: تلگراف، ساعت، دارای صدای تیک تیک، اونگ یا وزنه ساعت
معانی دیگر: دستگاه نگارش بهای سهام بر نوار کاغذی، دستگاه نمایش بهای سهام روی صفحه ی تلویزیون و غیره، (خودمانی) ساعت

بررسی کلمه ticker

اسم ( noun )
(1) تعریف: a telegraphic receiver that automatically prints stock market quotations and reports on paper tape.

(2) تعریف: any similar device that operates electronically.

(3) تعریف: (slang) the heart.

(4) تعریف: (slang) a watch.

واژه ticker در جمله های نمونه

1. 'There's nothing wrong with the old ticker,' he said.
[ترجمه ترگمان]گفت: هیچ مشکلی با تیک‌تاک ساعت قدیمی وجود ندارد
[ترجمه گوگل]او گفت: 'هیچ چیز غلطی با تیکر قدیمی نیست '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. You make the old ticker go like billy-oh.
[ترجمه ترگمان]تیک‌تاک ساعت قدیمی مثل بیلی - اوه -
[ترجمه گوگل]شما تیکر قدیمی را مانند billy-oh می گذارید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Or perhaps a news ticker would complete your site nicely?
[ترجمه ترگمان]یا شاید یک تیک‌تاک ساعت به خوبی محل کارت را کامل می‌کرد؟
[ترجمه گوگل]یا شاید یک خبرنگار سایت شما را به سادگی کامل کند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It's the clock, the ticker.
[ترجمه ترگمان]ساعت است، تیک‌تاک ساعت
[ترجمه گوگل]این ساعت، صدای تیک تیک است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

مترادف ticker

تلگراف (اسم)
wire , telegram , cablegram , telegraph , dispenser , telegraphy , ticker
ساعت (اسم)
time , watch , timer , clock , timepiece , hour , horologe , ticker
دارای صدای تیک تیک (اسم)
ticker
اونگ یا وزنه ساعت (اسم)
ticker

معنی عبارات مرتبط با ticker به فارسی

نوار کاغذی (که در دستگاه نگارش بهای سهام به کار می رود)

معنی کلمه ticker به انگلیسی

ticker
• person or thing that makes a ticking sound; device which prints out information on a thin paper ribbon; heart (slang); watch (slang)
ticker tape
• strip of paper on which a telegraphic ticker prints
• ticker tape is long narrow strips of paper on which information such as stock exchange prices is printed. in the united states, people sometimes throw ticker tape from windows in high buildings to welcome a famous person driving in a procession through their city.

ticker را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Morteza Aghalar
زمان سنج - وقت نگهدار (در مسابقات)
a.r
a graphic on which information is scrolled across the top or bottom of a television or computer screen

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ticker
کلمه : ticker
املای فارسی : تیکر
اشتباه تایپی : فهزنثق
عکس ticker : در گوگل

آیا معنی ticker مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )