برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1354 100 1

tidy

/ˈtaɪdi/ /ˈtaɪdi/

معنی: مرتب، پاکیزه، تمیز، نظیف، مواظب، مرتب کردن، منظم کردن، اراستن
معانی دیگر: منظم، بهسامان، بسامان، (عامیانه) هنگفت، قابل ملاحظه، سامان دادن، سر و صورت دادن، (عامیانه) نسبتا خوب، رضایت بخش، رجوع شود به: antimacassar، ظرف کوچک، جعبه ی سوزن و نخ، قوطی لوازم آرایش، بطورمنظم

بررسی کلمه tidy

صفت ( adjective )
حالات: tidier, tidiest
(1) تعریف: neat and orderly in appearance, arrangement, manner of proceeding, or the like.
مترادف: neat, orderly, shipshape, trim
متضاد: blowzy, disheveled, disorderly, messy, scruffy, sloppy, slovenly, unkempt, untidy
مشابه: clean, immaculate, methodical, organized, spick-and-span, systematic, taut

(2) تعریف: satisfactory or acceptable.
مترادف: acceptable, decent, passable, satisfactory
متضاد: paltry
مشابه: adequate, all right, fair, goodish, respectable, sufficient, tolerable

- a tidy settlement
[ترجمه ترگمان] محل زندگی مرتب و مرتب
[ترجمه گوگل] یک حل و فصل درست است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: (informal) substantial or large.
مترادف: considerable, large, sizable, substantial
مشابه: ample, big, good, goodly

- a tidy sum of money
[ترجمه ترگمان] مبلغ کلی پول،
[ترجمه گوگل] مجموع جمع پول
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
فعل گذرا و ( transiti ...

واژه tidy در جمله های نمونه

1. tidy something away
(انگلیس - عامیانه) کنار گذاشتن،انبار کردن،سر جای خود گذاشتن

2. tidy up
مرتب کردن،(چیزها را) سر جای خود گذاشتن،منظم کردن

3. a tidy housewife
کدبانوی منظم

4. a tidy sum
مبلغ هنگفت

5. Why does nothing ever stay tidy around here?
[ترجمه ترگمان]چرا اینجا هیچ چیز مرتب و مرتب نمی مونه؟
[ترجمه گوگل]چرا هیچ چیز در اینجا در اطراف باقی نمی ماند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. He's put aside a tidy sum for his retirement.
[ترجمه ترگمان]مبلغی را هم برای بازنشستگی خودش کنار گذاشته
[ترجمه گوگل]او برای تکمیل بازنشستگی، مبلغی کامل به او داده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The large log basket can be used to tidy toys away.
[ترجمه ترگمان]سبد بزرگ چوبی را می توان برای تمیز کردن اسباب‌بازی‌ها استفاده کرد
[ترجمه گوگل]سبد ورودی بزرگ را می توان برای تمیز کردن اسباب بازی دور استفاده کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحی ...

مترادف tidy

مرتب (صفت)
straight , trim , classified , put in order , arranged , ordered , regular , neat , tidy , orderly , methodic , shipshape , regulated , well-groomed
پاکیزه (صفت)
clean , trim , brisk , clean-limbed , neat , tidy , spruce , natty
تمیز (صفت)
clean , pure , spiffy , neat , tidy , dapper , prim , dinky
نظیف (صفت)
clean , tidy
مواظب (صفت)
careful , alert , trim , advertent , attentive , cautious , watchful , mindful , solicitous , heedful , tidy , attent , surveillant , considerate , dutiful , forethoughtful , overwarm
مرتب کردن (فعل)
order , range , regulate , arrange , set , serialize , dispose , marshal , collocate , put in order , regularize , classify , tidy , draw up , redd , line up , straighten
منظم کردن (فعل)
order , regulate , arrange , put in order , make regular , regularize , tidy
اراستن (فعل)
range , blazon , habit , trim , adorn , decorate , primp , illustrate , apparel , groom , titivate , attire , bedeck , prettify , smarten , bedight , ornament , grace , brave , arrange , fettle , line , equip , array , rank , tidy , perk , deck , inlay , prim , clothe , endue , embroider , prune , stud , indue

معنی عبارات مرتبط با tidy به فارسی

(انگلیس - عامیانه) کنار گذاشتن، انبار کردن، سر جای خود گذاشتن
مرتب کردن، (چیزها را) سر جای خود گذاشتن، منظم کردن

معنی کلمه tidy به انگلیسی

tidy
• furniture cover
• clean, arrange, organize
• in good order, organized
• something that is tidy is neat and arranged in an orderly way.
• tidy people keep their things tidy.
• when you tidy a place, you make it neat by putting things in their proper places.
• a tidy amount of money is a fairly large amount of it; an informal use.
• when you tidy something away, you put it in a cupboard or drawer so that it is not in the way.
• when you tidy up or tidy a place up, you put things back in their proper places so that everything is neat.
tidy up
• clean up, straighten up, bring about order
neat and tidy
• in order

tidy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Setiiiii
A tidy person likes everything to be in the right place .
احمد رضا علوی بختیاروند
مرتب و tidy up یعنیput things awayهرچیزی را سر جایش قرار دادن
Helix
مرتب کردن
tinabailari
تمیز کردن 💆🏻‍♀️💆🏻‍♀️
I was going to tidy the flat but I didn't have time
من می خواستم آپارتمانم را تمیز کنم ولی وقت نداشتم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی tidy
کلمه : tidy
املای فارسی : تیدی
اشتباه تایپی : فهیغ
عکس tidy : در گوگل

آیا معنی tidy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )