برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1220 100 1

ugly duckling

/ˈʌɡliˈdʌkəlɪŋ/ /ˈʌɡliˈdʌkəlɪŋ/

کودک یا چیز زشت که بعدها زیبا یا موفق و غیره می شود

بررسی کلمه ugly duckling

اسم ( noun )
• : تعریف: a person or thing that at first seems unattractive or unpromising, but later becomes beautiful or admirable.

واژه ugly duckling در جمله های نمونه

1. An ugly duckling, like a printing press, was transformed into a well-behaved goose laying golden eggs.
[ترجمه ترگمان]جوجه اردک زشت، مانند یک دستگاه چاپ، به یک غاز رفتار خوب تبدیل شد که تخم طلایی می‌گذاشت
[ترجمه گوگل]جوجه زشت زشت، مانند یک چاپگر، به یک تخم مرغ طلایی گذاشته شده بود که به خوبی رفتار می کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The loco is a bit of an ugly duckling.
[ترجمه ترگمان]زیر لب یک جوجه اردک زشت است
[ترجمه گوگل]این محل کمی از جوجه اردک زشت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. But Beryl is an ugly duckling rapidly turning into a beautiful swan . . . all through the hard work of recovering mental patients.
[ترجمه ترگمان]اما بر یل یک جوجه اردک زشت است که به سرعت تبدیل به یک قو زیبا می‌شود … از طریق تلاش سخت برای درمان بیماران روانی
[ترجمه گوگل]اما بریل یک جوجه زشت است که به سرعت به یک قوۀ زیبا تبدیل می شود همه از طریق کار سخت از بهبود بیماران روانی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. It's certainly the ugly duckling of the era-until you get to drive one.
...

معنی کلمه ugly duckling به انگلیسی

ugly duckling
• something that stands out, out of place
the ugly duckling
• children's story by hans christian andersen

ugly duckling را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ugly duckling
کلمه : ugly duckling
املای فارسی : یوگلی دوککلینگ
اشتباه تایپی : علمغ یعزنمهدل
عکس ugly duckling : در گوگل

آیا معنی ugly duckling مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )