برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1282 100 1

ultimately

/ˈəltəmətli/ /ˈʌltɪmətli/

بالاخره، سرانجام، در پایان، عاقبت امر، دست اخر، اجلا

بررسی کلمه ultimately

قید ( adverb )
• : تعریف: at the farthest or last point in a progression; finally; in the end.

- She ultimately achieved her goal, but not without experiencing many setbacks along the way.
[ترجمه ترگمان] او در نهایت به هدف خود دست یافت، اما بدون در نظر گرفتن موانع بسیاری در طول مسیر، موفق نشد
[ترجمه گوگل] او در نهایت به هدف خود رسید، اما بدون تجربه بسیاری از شکست در طول راه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه ultimately در جمله های نمونه

1. ultimately he succeeded
سرانجام کامیاب شد.

2. those who cheat will ultimately lose out
در پایان کار آنان که تقلب می‌کنند بازنده خواهند بود.

3. The committee ultimately adopted his suggestions.
[ترجمه ترگمان]این کمیته در نهایت پیشنهادهای خود را پذیرفت
[ترجمه گوگل]کمیته در نهایت پیشنهادات خود را پذیرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Lack the tune of lyrics, ultimately not perfect.
[ترجمه ترگمان]عدم آهنگ متن و در نهایت کامل نیست
[ترجمه گوگل]فقدان لحن شعر، در نهایت کامل نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Politicians are ultimately accountable to the voters.
[ترجمه ترگمان]سیاستمداران در نهایت به رای دهندگان پاسخگو هستند
[ترجمه گوگل]سیاستمداران در نهایت به رای دهندگان پاسخگو هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The divorce ultimately led to his ruin.
[ترجمه ترگ ...

معنی ultimately در دیکشنری تخصصی

ultimately
[ریاضیات] نهایتا، سرانجام، نهایی، غایی، بالاخره، دوترین، مآلا

معنی کلمه ultimately به انگلیسی

ultimately
• in the end, eventually; in an ultimate manner
• ultimately means finally, after a long series of events.
• you also use ultimately to emphasize that what you are saying is the most important point in a discussion.

ultimately را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Amirreza Moeini
Finally
azadeh balalaie
eventually
Sadi lei
بالاخره
حسین رحمانی
روی هم رفته
محدثه فرومدی
در اصل، اساسا
at the most basic level=lexico.com/en/definition/ultimately
Mediwz
سرانجام

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ultimately
کلمه : ultimately
املای فارسی : یولتیمتلی
اشتباه تایپی : عمفهئشفثمغ
عکس ultimately : در گوگل

آیا معنی ultimately مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )