برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1290 100 1

weekdays

/ˈwiːkˌdez/ /ˈwiːkdeɪz/

(در) روزهای کار، در روزهای غیرتعطیل

بررسی کلمه weekdays

قید ( adverb )
• : تعریف: on days other than the weekend; on weekdays.

- This office is open weekdays until five o'clock.
[ترجمه Ali.Turk] این اداره در روزهای هفته تا ساعت پنج باز است
|
[ترجمه ترگمان] این دفتر در روزه‌ای هفته تا ساعت پنج باز است
[ترجمه گوگل] این دفتر روزهای هفته باز است تا ساعت پنج
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه weekdays در جمله های نمونه

1. weekdays we work; weekends we rest
در روزهای هفته کار می‌کنیم و در تعطیلی آخر هفته استراحت می‌کنیم.

2. We go to school on weekdays.
[ترجمه سبحان] ما در روز های کاری هفته به مدرسه می رویم
|
[ترجمه ترگمان] تو روزای کار میریم مدرسه
[ترجمه گوگل]ما در روزهای هفته به مدرسه می رویم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The library is open on weekdays only.
[ترجمه ترگمان]این کتابخانه تنها در روزه‌ای هفته باز است
[ترجمه گوگل]کتابخانه فقط در روزهای هفته باز است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Weekdays are slow in the restaurant, but at weekends the staff are rushed off their feet.
[ترجمه ترگمان]Weekdays در رستوران آهسته هستند، اما در آخر هفته کارکنان به سرعت از پای خود خارج می‌شوند
[ترجمه گوگل]روزهای هفته آهسته در رستوران، اما در تعطیلات آخر هفته، کارکنان عجله دارند
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه weekdays به انگلیسی

weekdays
• every day during the workweek (from monday through friday); on weekdays

weekdays را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مارال
روز های هفته
ریحانه
روز های غیر تعطیل
رواخواه
روز های کاری، روزهایی که تعطیل نیست، روزهایی که تمام مکان های عمومی و اداری دایر میباشد
Mohammad
روز های کاری هفته
Maryam
روز های هفته
ایدا
روز های هفته
Amir Mahdi Amiri
روز های کاری
احمد
روز های غیر تعطیل و روز هایی که به مدرسه یا کار می رویم
احمد
روز های مدرسهای

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی weekdays
کلمه : weekdays
املای فارسی : ویکدیس
اشتباه تایپی : صثثنیشغس
عکس weekdays : در گوگل

آیا معنی weekdays مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )