برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1353 100 1

wildcat

/ˈwaɪldˌkæt/ /ˈwaɪldkæt/

معنی: گربه وحشی، قاچاقی، غیر مجاز
معانی دیگر: آدم پرخاشگر، آتشی مزاج، زود خشم، اهل جنگ و دعوا، پرخاشجو، (طرح اقتصادی یا روش بازرگانی و غیره) محاسبه نشده، الله بختی، شورتی وار، پرمخاطره، ریسک دار، غیرقابل اعتماد، متزلزل، گربه ی ولگرد (wild cat هم می نویسند)، گربه ی وحشی (انواع درندگان مانند: bobcat و lynx و ocelot و serval)، (چاه نفت در محلی که انتظار وجود نفت در آنجا نمی رفته است) چاه اکتشافی، چاه الله بختی زدن، (چرخ بالابر کشتی که دندانه دار است و زنجیر به جای طناب در آن قرار می گیرد) چرخ دندانه دار، استوانه ی دندانه دار، (اعتصاب) غیرقانونی (تایید نشده از طرف اتحادیه یا برخلاف قرارداد)، سرخودی

بررسی کلمه wildcat

اسم ( noun )
(1) تعریف: any of various medium-sized wild cats, such as the bobcat, lynx, and ocelot.

(2) تعریف: a fierce, violent, or hot-tempered person.

(3) تعریف: an oil well drilled in an area not proven to have oil.
صفت ( adjective )
(1) تعریف: characterized by highly speculative, unsound, unofficial, or unethical business methods.

(2) تعریف: happening suddenly and without approval by appropriate officials, as a labor strike or work stoppage.
فعل گذرا و ( transitive verb, intransitive verb )
حالات: wildcats, wildcatting, wildcatted
• : تعریف: to search in previously unproven areas, esp. for oil.

واژه wildcat در جمله های نمونه

1. a wildcat bank
یک بانک متزلزل

2. a wildcat industrial scheme
یک طرح صنعتی پرمخاطره

3. the new manager is a wildcat
مدیر جدید آدم پرخاشگری است.

4. a mettlesome fellow who fought like a wildcat
آدم غیوری که مثل گربه‌ی وحشی می‌جنگید

5. A giant wildcat is being hunted after 58 lambs were butchered.
[ترجمه ترگمان]یک گربه وحشی بزرگ پس از ذبح شدن ۵۸ بره شکار می‌شود
[ترجمه گوگل]پس از 58 گوسفند، یک حیوان خانگی غول پیکر شکار می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The miners will wildcat next month.
[ترجمه مجتبی ابراهیمی] معدنچیان در ماه آینده پرخاشگر خواهند شد.
|
[ترجمه ترگمان]معدنچیان به ماه آینده تبدیل خواهند شد
[ترجمه گوگل]معدنچیان در ماه آینده دامن زده خواهند شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

مترادف wildcat

گربه وحشی (اسم)
wildcat , tiger cat
قاچاقی (صفت)
wildcat , under-the-counter
غیر مجاز (صفت)
illegal , impermissible , wildcat , unallowable

معنی کلمه wildcat به انگلیسی

wildcat
• any of various undomesticated black-striped felines; aggressive person; experimental drilling; daring business venture; locomotive without cars (slang)
• perform exploratory drilling; search (as for oil)
• rash, hasty; risky (e.g. of a venture); wild; illegal; uncontrolled; not on time (e.g. of a train)
• a wildcat is a cat which looks like a large pet cat but is very fierce and lives especially in mountains and forests.
• a wildcat strike happens suddenly, as a result of a decision by a group of workers, and is not officially approved by a trade union.
• a wildcat scheme, project, or business is risky and likely to fail, usually because there has not been enough planning.
wildcat strike
• spontaneous strike without authorization from a labor union

wildcat را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فارسی را پاس بداریم.
(در حفاری) چاههای اکتشافی که رفتاری ناشناخته دارند.
tinabailari
گربه وحشی
the wildcat ate most of my birds last year
گربه وحشی بیشتر پرندگان منو پارسال خورد💖
شیکا
خودسرانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی wildcat
کلمه : wildcat
املای فارسی : ویلدکت
اشتباه تایپی : صهمیزشف
عکس wildcat : در گوگل

آیا معنی wildcat مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )