برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1350 100 1

امانت

/'amAnat/

مترادف امانت: بسته، سپرده، ودیعه، درستکاری، راستی، زنهار

متضاد امانت: خیانت

برابر پارسی: سپردگانی، سپرده

معنی امانت در لغت نامه دهخدا

امانت. [ اَ ن َ ] (ع مص ، اِمص ) راستی. ضد خیانت. (منتهی الارب )(از اقرب الموارد) (آنندراج ). استواری در راستی. درستکاری. اخلاص و صداقت. امینی. (ناظم الاطباء). امین بودن. (فرهنگ فارسی معین ). امانت یعنی قرار دادن و بجا آوردن مقتضای عدالت در اوقات معین آن و این یکی ازصفات خدای تعالی است. (قاموس کتاب مقدس ) : کار وی صاحب دیوانیست که هم کفایت دارد و هم امانت. (تاریخ بیهقی ). امیر وی را بنواخت و نیکویی گفت و براستی و امانت بستود. (تاریخ بیهقی ). در شغلهای خاصه ٔ این پادشاه شروع کرد و کفایتها نمود و امانتها. (تاریخ بیهقی ). وفور امانت تو مقرر است. (کلیله و دمنه ).اهلیت این امانت و محرمیت او این اسرار را محقق گشت. (کلیله و دمنه ). آثار امانت و صیانت او در تقلد آن اشغال و توکل آن اعمال ظاهر شده. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ). امیر ناصرالدین را از کفایت و درایت و امانت و دیانت او نبذی معلوم شد. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ). ترا همچنین فضل است و دیانت و تقوی و امانت. (گلستان ).
برخیز تا بعهد امانت وفا کنیم
تقصیرهای رفته بخدمت قضا کنیم.
سعدی.
و رجوع به امانة شود. || (اِ) ودیعه. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) (فرهنگ فارسی معین ). هر چیزی که برای نگاه داشتن بکسی سپرند. (از ناظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین ). و از این معنی است آنچه گویند: المجلس بالامانة که اشاره است بعدم اعادت آنچه در مجلس گذشته است. (منتهی الارب ). فرق ودیعه با امانت این است که ودیعه نگاهداری شی ٔ است بقصد، و امانت چیزی است که بدون قصد بدست آید مانند آنکه باد لباسی را بدرون اطاق افکند، و نیز ودیعت بری از ضمان است اگر موافقت شده باشد، اما امانت بری از آن نیست تا آنگاه که بصاحبش برسانند. (از کشاف اصطلاحات الفنون ، ذیل ودیعه ) : من که بونصرم امانت نگاهداشتم و برفتم و با امیر بگفتم و درخواستم که باید پوشیده بماند و نماند. (تاریخ بیهقی ). هیچ چیزی ندارد از صامت وناطق در ملک خود و امانت بدست کسی نیست. (تاریخ بیهقی ).
مجوی از جهان مردمی کاین امانت
بنزدیک دور از خدایی نیاید.
خاقانی.
دانه ٔ درکه امانت بشما دادستم
آن امانت بمن ایمن ز ضر ...

معنی امانت به فارسی

امانت
امین بودن ، راستی ودرستکاری، ضدخیانت، ونیزمالی یاچیزی که بکسی بسپارندکه از آن نگاهداری کند، ودیعه، امانات جمع
۱ - ( مصدر) امین بودن . ۲ - (اسم ) راستی درستکاری مقابل خیانت . ۳ - استواری . ۴ - ( اسم ) مال یا چیزی که بکسی برای نگاهداشتن سپرند سپرده زنهار ودیعه. ۵ - بسته. ممهور که به پستخانه دهند تا آن را بمقصدی برساند. یا از من بتو امانت . این جمله را هنگام اندرزدادن گویند . ۶ - تکالیفی که خدای تعالی برای خلق تعیین کرده از عبادات و طاعات . ۷ - جامعیت اسما و صفات یا هستی حق . ۸ - استعدادی که خدای تعالی برای کسب خیر و علم و عشق در دل انسان بودیعت نهاده . جمع : امانات .
[interlibrary loan, interlending, interlibrary lending] [علوم کتابداری و اطلاع رسانی] تبادل منابع اطلاعاتی میان دو یا چند کتابخانه به صورت امانی
معین الدین احمد خوافی یا احمد خان از اشراف و دانشمندان خراسان بود .
( اسم ) ۱ - کسی که امانت نگاه دارد . ۲ - امین .
۱ - عمل امانت دار ۲ - درستی امینی.
رعایت نکردن امانت . خیانت در امانت
فروشنده اجناسی که بطور امانت بوی سپرده اند .
از شاعران پارسی گوی است
( اسم ) آنکه چیزی را بعنوان امانت بکسی سپرد .
( مصدر ) چیزی را نزد کسی ودیعه نهادن .
ا ...

معنی امانت در فرهنگ معین

امانت
(اَ نَ) [ ع . امانة ] ۱ - (مص ل .) امین بودن . ۲ - (اِمص .) راستی ، درستکاری . ۳ - استواری . ۴ - سپرده ، ودیعه .
( ~. گُ) [ ع - فا. ] (ص .) امین ، کسی که شرط امانت داری را به جا می آورد.

معنی امانت در فرهنگ فارسی عمید

امانت
۱. امین بودن.
۲. [مقابلِ خیانت] راستی و درستکاری.
۳. (اسم) [جمع: امانات] مالی یا چیزی که به کسی می سپارند تا از آن نگه داری کند، ودیعه.
۴. دادن چیزی به کسی برای اینکه از آن نگه داری کند.
۱. کسی که مال دیگری را امانت نگه دارد.
۲. کسی در نگه داری امانت، درست کار باشد.
۱. شغل و عمل امانت دار.
۲. راستی و درستی.

امانت در دانشنامه اسلامی

امانت
امانت به معنی ضد خیانت می باشد و نیز به مال به امانت گذاشته شده نزد امین اطلاق می شود.
واژه امانت گاه به معنای صفتی از صفات نفسانی انسان و در مقابل صفت خیانت است- به فرد متصف به این صفت، «امین» گفته می شود- و گاه به مالی اطلاق می گردد که نزد فردی به امانت گذاشته شده است.موضوع بحث در این جا، امانت به مفهوم دوم است که از آن به مناسبت در باب ودیعه و دیگر باب ها همچون رهن، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، عاریه، اجاره، وکالت و لقطه سخن رفته است.
اقسام امانت
امانت بر دو قسم است:۱. امانت مالکی۲. امانت شرعی
تعریف امانت مالکی
این قسم به مالی گفته می شود که مالک، آن را در اختیار دیگری گذاشته است و سبب آن یا عقدی است که امانت، موضوع اصلی آن است مانند ودیعه و یا عقدی که امانت، در ضمن آن و به تبع مطرح است مانند اجاره، عاریه، مضاربه، وکالت، شرکت و رهن.
تعریف امانت شرعی
...
امانت
این صفحه مدخلی از دائرة المعارف قرآن کریم است
حفظ حقوق مالی و غیر مالی دیگران را امانت گویند
امانت ضد خیانت است و از «ا م ن» به معنای آرامش، سکون و بر طرف شدن خوف و اضطراب گرفته شده و به معنای تأمین امنیت حقی از حقوق به وسیله عهد، وصیت و مانند آن یا به معنای حالتی است که انسان را به حفظ حقوق دیگران برانگیخته و او را از تضییع یا تصرف در آن باز می دارد. این واژه بر اعیان نیز اطلاق شده و به مالی که در نزد دیگری به امانت سپرده شود امانت و به شخص مورد اعتماد که امانت به او سپرده می شود «امین»گویند.
1. امانت مالکی و آن در موردی است که مالی با اذن مالک در اختیار غیر قرار گیرد و سبب آن یا عقدی است که امانت موضوع اصلی آن است؛ مانند ودیعه یا عقدی است که امانت در ضمن آن مطرح است؛ مانند اجاره، عاریه، مضاربه و مانند آن.
2. امانت شرعی و آن مالی است که به اذن شارع در اختیار غیر مالک قرار می گیرد و او شرعاً مکلف به حفظ آن است؛ مانند اینکه باد لباس کسی را در خانه غیر مالکش بیندازد. ودیعه نیز به معنای امانت است؛ لیکن تفاوت آن با امانت در این است که امانت عام بوده و به مواردی که مالی با قصد یا بدون قصد در اختیار دیگری قرار می گیرد اطلاق می شود؛ اما ودیعه خ ...


امانت در دانشنامه ویکی پدیا

امانت
امانت می تواند به موارد زیر اشاره کند:
امانت به معنی ودیعه
امانت (به هندی: Amanaat) فیلمی محصول سال ۱۹۹۴ و به کارگردانی راج ان.سیپی است. در این فیلم بازیگرانی همچون سانجی دات، آکشی کومار، هرا راجاپول، کانچان ایفای نقش کرده اند.
۱۴ اکتبر ۱۹۹۴ (۱۹۹۴-10-۱۴)
امانت الله روشن زائر مشهور به ا. روشن (زاده ۱۲۸۶ روستای همت آباد آباده) نویسنده و مترجم ایرانی و از فیزیکدانان پیشکسوت ایران و از مهره های اصلی دانشکدهٔ علوم بود.
استفاده از انرژی خورشید در خانه و کارخانه و مزرعه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۶
، ج. ۲: اصول نظری و روش های محاسبه و سنجش انرژی تابشی خورشید، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۶
فیزیک عمومی (۸ جلدی)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۲۹ (ج۱. گرما، ج۳. تئوری سینستیک گازها، ج۴. تابش، ج۷. پدیده های فیزیکی در دماهای بسیار خفیف، ج۸. کارهای آزمایشگاه و مسائل ترمودینامیک)
فیزیک عمومی: الکتریسیته (۴ جلدی)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۳۶ (ج۱. الکترواستاتیک و الکتروسینستیک. ج۲. مغناطیس و الکترودینامیک. ج۳. جریان های متناوب - تولید و مصرف الکتریسیته، الکترون آزاد - انتشار امواج الکترومانیتیک. ج۴. الکترونیک و خصائص اتم و هسته و انتشار امواج الکترومانیتیک)
فیزیک عمومی: ترمودینامیک (۳ جلدی)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۳۳ (ج۱. مبانی و اصول. ج۲. تولید گرما و طرق استفاده از آن. ج۳. اصول سوم ترمودینامیک - ترمودینامیک آماری - تعادل ترمودینامیک - ترمودینامیک کواکب - تروسینیگ)
فیزیک عمومی: ماده و انرژی (۲ جلدی)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۳۸ (ج۱. اتم و سازمان داخلی آن. ج۲. تبدیل عناصر - شکاف و پیوند هسته ها - کورهٔ اتمی - روش های استفاده از انرژی اتمی)
امانت الله روشن زائر فرزند نصرالله در سال ۱۲۸۶ در خانواده ای بهایی در روستای همت آباد آباده زاده شد. تحصیلات ابتدایی خود را در آباده و تحصیلات متوسطه ...


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

امانت در دانشنامه آزاد پارسی

مالی یا چیزی که به کسی می سپارند تا از آن نگهداری کند، یا آن را به دیگری برساند. اگر این مال به سبب عقدی که متضمن امانت است، مانند اجاره یا وکالت، با اذن مالک به کسی سپرده شود، در اصطلاح فقهی به آن «امانت مالکی» گویند و چنانچه بدون اذن مالک، اما به اذن شارع در اختیار کسی قرار گیرد «امانت شرعی» نامیده می شود. امانت شرعی به مالی که پیدا شده، و مالی که با عقد باطل اخذ شده است و نظایر آن گویند. قاضی چنانچه به امانت خیانت کند، از عدالت ساقط می شود. ید امانی ضامن نیست، مگر آن که تعدی یا تفریط کرده باشد. رد امانت شرعی در نظر بسیاری از فقها واجب است، اما رد امانت مالکی، پیش از مطالبه واجب نیست. در حقوق، امانت ممکن است به موجب قرارداد یا قانون باشد. امانت قراردادی دراثر سپردن مالی به دیگری، با این شرط که پس از مدت معیّنی مسترد شود، به وجود می آید. گاه امانت از لوازم دیگر قراردادهاست، مانند مستأجر که مال مورد اجاره در دست او امانت است و یا سرایداری که خانه طی قراردادی به او سپرده شده است. امانت قانونی آن است که کسی بدون قرار مال دیگری را در اختیار بگیرد و بر آن وضع ید نماید که در این صورت طبق قانون امین محسوب می شود. کسی که مال نزد او امانت است (اعم از قراردادی یا قانونی) امین نامیده می شود و اگر در اثر تعدی و تفریط او مال از بین برود مسئول است. در امانت قراردادی چنانچه مالک مال مورد امانت را مطالبه کند و امین از استرداد آن امتناع ورزد، در حکم غاصب است و ید امانی او به ید غاصبانه تبدیل می شود و اگر عمل او همراه با سوء نیت باشد خیانت در امانت به شمار می رود و جرم است و به مجازات محکوم می شود.

ارتباط محتوایی با امانت

امانت در جدول کلمات

امانت
ودیعه
امانت دار
امین
در امانت روا نیست
خیانت

معنی امانت به انگلیسی

integrity (اسم)
کمال ، درستی ، تمامیت ، امانت ، راستی ، بی عیبی
safekeeping (اسم)
حفاظت ، امانت ، حفظ چیزی از خطر و غیره
trust (اسم)
مسئولیت ، اطمینان ، اعتماد ، ائتلاف ، اعتبار ، اعتقاد ، ایمان ، قرض ، توکل ، امید ، امانت ، ودیعه ، اتحادیه شرکتها
trusteeship (اسم)
امانت داری ، امانت ، تولیت ، جزء امنا بودن
fideism (اسم)
اطمینان ، اعتماد ، امانت
honesty (اسم)
درستی ، امانت ، صداقت ، جلال ، قدوسیت ، درستکاری ، دیانت ، راستکاری ، قابلیت امین

معنی کلمه امانت به عربی

امانت
استقامة , ثقة
حزمة
مستودع
عيش
اودع , جائزة
تضليل
غشاش

امانت را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سروش دباغی
ودیعه
شهریار آریابد
در پهلوی " ایرمان " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
علی دوستی نوگورانی
ودیعت
علی باقری
امانت: [اصطلاح کتابداری]۱- فرایند ثبت کتاب یا سایر موادی که به نام شخص امانت گیرنده و واسپاردن به او. ۲-اجازه استفاده کردن از چیزی مانند: کتاب و... به شخصی.
علی دوستی نوگورانی
سپرده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• امانت داري   • داستان امانت داری   • شعر امانت داری   • امانت داری در قرآن   • حدیث امانت داری   • معنی امانت   • امانت داری چیست   • تعریف امانت داری   • مفهوم امانت   • معرفی امانت   • امانت چیست   • امانت یعنی چی   • امانت یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی امانت
کلمه : امانت
اشتباه تایپی : hlhkj
آوا : 'amAnat
نقش : اسم
عکس امانت : در گوگل

آیا معنی امانت مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )