برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پریسا پرویزی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1
Material information
اطلاعات با اهمیت

١٣٩٨/٠٢/٠١
|

2 Residential area
منطقه مسکونی
١٣٩٧/١٠/٢٣
|

3 منصب ١٣٩٧/١٠/١٢
|

4 میخ کوب ١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

5 Multiplex cinema
سینما پردیس
١٣٩٧/٠٩/٢٧
|

6 مشخص ١٣٩٧/٠٩/٢٦
|

7 Listed company شرکت سهامی عام ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

8 در اقتصاد و مالی: بدست اوردن مقداری پول از تبدیل اسناد مالی ( مثل چک،سفته، برات) به وجه نقدی با ارزش یکسان ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

9 بشکن زدن ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

10 فرفره ١٣٩٧/٠٩/٢٤
|

11 بندر ١٣٩٧/٠٩/١٩
|

12 نسبیت فرهنگی ١٣٩٧/٠٩/١٩
|