برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

فرشید شریفی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 گزارش ١٣٩٧/٠٦/٢٦
|

2 this system with cut in when the volume reaches a certain level. ١٣٩٧/٠٦/٢١
|

3 all his theories have been discredited. ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

4 استدلال،دلیل،برهان ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

5 قرار گرفتن
١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

6 گسترده شدن ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

7 to think about ١٣٩٧/٠٥/٢٩
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 see about
• Claire's gone to see about getting tickets for the concert.
• کلر رفته تا ترتیب گرفتن بلیط برای کنسرت رو بده.
١٣٩٧/٠٦/٢١
|

2 come through
• My visa still hasn't come through.
• من هنوز ویزای خود را دریافت ننموده ام.
١٣٩٧/٠٥/٢٣
|