برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سلیمان عباسی

عضو هیأت علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 الحاح ١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

2 مثابه
به مثابه
١٣٩٩/٠٤/١٥
|

3 در زبان آلمانی یعنی �معنی� ١٣٩٩/٠٤/١٤
|

4 اهمیت
١٣٩٩/٠٤/١٢
|

5 همسو
همنوا
همگن
١٣٩٩/٠٤/١٢
|

6 پیرامون ١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

7 منسجم ١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

8 مشخص، تعیین شده
١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

9 معمولا
١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

10 سیطره
١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

11 درج شده ١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

12 ممیز ١٣٩٩/٠٣/٢٥
|

13 شکل گیری، شکل یافتن، قالب یافتن ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

14 همسان
١٣٩٩/٠٣/١٧
|

15 نظیر ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

16 گستره ١٣٩٩/٠٣/١٦
|

17 اصطلاح שָּׂטָן عبری s�tanاست، اسمی عمومی به معنای "متهم" یا "دشمن" است ، ((Kelly, 2006, p1–13; Campo, 2009, p603 که در سراسر کتاب مقدس عبری یک موج ... ١٣٩٩/٠٢/٠٣
|